Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2023 roku

Wraz z coraz większą liczbą cudzoziemców w Polsce (zwłaszcza obywatelstwa ukraińskiego) oraz problemami dotyczącymi ich zatrudnienia, zaczęła pojawiać się konieczność dotycząca nowelizacji przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w RP. W związku z tym powstał projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 13 września 2022 roku, którego wnioskodawcą jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców powstał z uwagi na postulaty zgłaszane przez różnego rodzaju organizacje, które zrzeszają pracodawców oraz przez urzędy, które prowadzą postepowania w sprawach pracy cudzoziemców. Podstawowymi założeniami ustawy jest przyspieszenie oraz usprawnienie procedur związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom w Polsce oraz ograniczenie występowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie.

Wspomniany projekt ustawy ma być oparty o te same podstawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w RP jak do tej pory – tj. swobodny dostęp do rynku pracy dla określonych grup, konieczność uzyskiwania zezwolenia na pracę oraz inne. Do tej pory funkcjonowała bowiem w tym zakresie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu: ,,Celem projektowanej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jest usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć, jak również pełna elektronizacja postępowań. Jest to zgodne z utrzymaniem dotychczasowego podejścia, zgodnie z którym zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy powinny odpowiadać elastycznie na zmieniający się popyt na pracowników cudzoziemskich”.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 roku?

Projekt ustawy ma wprowadzać odpowiednie zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2023 roku. Po pierwsze, nowelizacje mają odnosić się do możliwości zmiany lub usuwania z porządku prawnego omyłkowo wpisanych do ewidencji lub zbędnych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Po drugie, w projekcie ustawy ma zostać usunięta także przesłanka tzw. testu rynku pracy. Test ten występował przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę. Polegał na tym, że pracodawca, który chciał zatrudnić cudzoziemca, najpierw musiał zapytać starostę, czy w polskich rejestrach są bezrobotni, którzy mogliby podjąć taką pracę. Po zmianach dokonywanie takiego testu nie będzie konieczne.

Po trzecie, zmiany mają odnosić się również do zasad elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, która ma zezwolić na szybsze i łatwiejsze prowadzenie postępowania administracyjnego. Dotyczy to systemu teleinformatycznego Syriusz, który ma zostać rozbudowany, a rejestracja konta w systemie obowiązkowa. System ten również umożliwi kontakt pracodawcy i samego cudzoziemca z organem wydającym zezwolenia na pracę cudzoziemców. Ma to także na celu zmniejszenie nadużyć wobec cudzoziemców, jak również przeciwdziałanie zjawiskom takim jak zaniżanie standardów na rynku pracy czy też pozbawianie Polaków zatrudniania na krajowym rynku pracy.

Doprecyzowanie przepisów

Poza powyższymi zmianami, część obowiązujących już przepisów ma ulec także doprecyzowaniu. Doprecyzowanie ma dotyczyć:

  1. warunków udzielenia zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
  2. przepisów proceduralnych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (przekazanie oświadczenia wg właściwości, korekta oświadczenia, usunięcie niewykorzystywanego oświadczenia z obrotu prawnego).

Ponadto, zmianie ma ulec również nazwa „oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi” na „oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca”. Dodatkowo, po planowanych zmianach, oświadczenia o ewidencji będzie rejestrował starosta – nie zaś powiatowe urzędy pracy było to do tej pory, natomiast zezwolenia na pracę nadal będzie wydawał wojewoda. Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców znacznie zaostrzy także weryfikację pracodawców pod kątem wyzysku obcokrajowców.

Projekt ustawy przewiduje także rezygnację z instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę. Przewidywany jest również wzrost kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców powinna wejść w życie jeszcze w 2023 roku.

Jeżeli widzisz, że temat może pomóc Ci w pracy i chcesz być na bieżąco z innym zagadnieniami to zarejestruj się bezpłatnie w platformie

Rejestracja na stronie IKiDP

Powiązane artykuły