SLIM VAT 3 – na czym polega?

Wraz z początkiem kwietnia 2023 roku ma wejść w życie nowelizacja dotycząca tzw. pakietu SLIM VAT 3. Jest to projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw, który przygotowała Rada Ministrów. Jego podstawowym założeniem jest uproszczenie rozliczania VAT w Polsce. Proces ten z uwagi na zmiany ma być także mniej czasochłonny i zawiera on w sobie postanowienia zgłaszane Ministerstwu przez przedsiębiorców. Jakie szczegółowe nowelizacje przewiduje pakiet SLIM VAT 3?

Lepsza płynność finansowa przedsiębiorstw

Pierwsza z omawianych zmian dotyczy lepszej płynności finansowej przedsiębiorstw. Na gruncie wskazanego pakietu zmian dochodzi bowiem do zwiększenia limitu wartości sprzedaży małego podatnika – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. W 2023 r. kwota ta będzie odpowiadała 9 654 000 zł. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą mogli stosować metodę kasową oraz rozliczenia kwartalne przy podatku od towarów i usług.

Pakiet zmian przewiduje także rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na posiadanym rachunku VAT – za pomocą tych środków możliwe będzie np. opłacenie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego czy też podatku tonażowego.

SLIM VAT 3 – czyli mniej formalności

Drugie ze wskazanych zmian związane są z mniejszą liczbą formalności dla przedsiębiorców w zakresie VAT. Mniej formalności dotyczy np. obrotu międzynarodowego, gdzie dochodzi do rezygnacji z konieczności posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Dodatkowo, ustawodawca wprowadza również możliwość składania korekt deklaracji poza systemami takimi jak OSS i IOSS i możliwe to będzie bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Mniejsza liczba formalności związana jest także ze zmianami takimi jak:

  1. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego w przypadku faktur korygujących, kiedy faktura została wystawiona w obcej walucie (do tej pory materia ta nie była uregulowania w ustawie),
  2. odejście od obowiązku uzgadniania w formie protokołu z naczelnikiem Urzędu Skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego (konieczny jest tylko wymóg zawiadomienia naczelnika US o wybranej proporcji),
  3. uregulowanie aspektów dotyczących przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT w danej grupie – czyli powstanie opcji przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela takiej grupy.

Mniej obowiązków i korekt, prostsze fakturowanie

Poza powyższymi, nowelizacje mają dotyczyć także mniejszej liczby obowiązków oraz korekt, a także prostszego fakturowania. Zmiany związane są z łatwiejszym raportowaniem rozliczeń związanych z fakturowaniem – zwłaszcza w zakresie dostosowania warunków wystawiania faktur do tzw. e-paragonów. W przepisach zaplanowano również możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników czy też uproszczenia dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży z użyciem kas rejestrujących. Do tej pory bowiem część podmiotów, mimo że przekazywali dane do Krajowej Administracji Skarbowej, nadal musieli drukować wystawiane na nich raporty fiskalne oraz inne dokumenty. Obowiązek ten zostanie już natomiast obecnie zniesiony. Nowością ma być również innowacyjny system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Większą przejrzystością i dostępnością ma się charakteryzować także wiedza podatkowa. Ministerstwo zdecydowało się bowiem na konsolidację wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP (czyli dyrektora KIS). Do tej pory każdą z tych informacji wydawał inny podmiot. Likwidacji ulegają także opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Poza tym, zmiany mają dotyczyć także szeregu innych kwestii związanych m.in. z efektywniejszym zarządzaniem wydatkami budżetu państwa czy też likwidacji obowiązkowego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Powiązane artykuły