Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariusza w spółce

Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń objęły wraz z początkiem 2023 roku także komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Wraz z 1 stycznia tego roku zostali oni bowiem objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a także ubezpieczeniem zdrowotnym. W zakresie tych ubezpieczeń komplementariusze są traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Kim jest komplementariusz?

Na początku warto wskazać na to, kim jest komplementariusz oraz kogo należy identyfikować z tym pojęciem. Omawiane regulacje dotyczą komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Spółką komandytowo-akcyjną jest zaś spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (czyli komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Komplementariusz ponosi zatem nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszami w tej spółce mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Komplementariusze także podpisują statut spółki i wnoszą do spółki odpowiedni wkład. Wkład wnoszony przez komplementariusza może polegać między innymi na przeniesieniu na spółkę prawa własności, przeniesieniu na spółkę innych praw czy też  świadczeniu pracy.

Co do zasady komplementariusze uczestniczą także w zysku spółki proporcjonalnie do wkładów wniesionych do spółki. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje każdemu komplementariuszowi, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. Regułą jest także reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Z uwagi na wprowadzone zmiany, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej będzie podlegał zatem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Ubezpieczenia te dotyczą przede wszystkim emerytur, rent, wypadków przy pracy, chorób oraz opieki zdrowotnej. W Polsce ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obejmują przede wszystkim:

  1. ubezpieczenie emerytalne, które zapewnia świadczenia emerytalne i rentowe;
  2. ubezpieczenie rentowe, które zapewnia świadczenia rentowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  3. ubezpieczenie wypadkowe, które zapewnia świadczenia w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
  4. ubezpieczenie chorobowe, które zapewnia świadczenia w przypadku choroby; ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia korzystanie z opieki medycznej.

Wysokość składki ubezpieczeniowej może być różna w zależności od wielu czynników – np. od tego kiedy komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej zacznie prowadzić spółkę oraz czy korzysta z ulg. Warto także przy tym pamiętać, iż podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 1047 zł (czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku).

Obowiązek ubezpieczenia komplementariusza w spółce będzie rozpoczynał się wraz z dniem wpisania spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce. Będzie on trwał aż do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Nowe regulacje dla komplementariuszy w spółce

Omawiane przez nas zmiany wynikają z nowelizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 8 ust. 6 pkt 4b tego aktu prawnego doszło do dopisania komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej do osób prowadzących pozarolniczą działalność. W związku z tym, zostały na nich nałożone wspominane przez nas dodatkowe obowiązki w zakresie obligatoryjnych ubezpieczeń. Z uwagi na to obecnie komplementariusz zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 
05 43.
Kod ten dotyczy także osób takich jak m.in. wspólnicy spółki jawnej, komandytowej czy też partnerskiej.

Jeżeli widzisz, że temat może pomóc Ci w pracy i chcesz lepiej poznać rozwiązanie dotyczące spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej to sprawdź nasz kurs:

Spółka komandytowa jako najlepsze rozwiązanie po Polskim Ładzie

Powiązane artykuły