Mały ZUS plus – kto skorzysta?

Przedsiębiorcy w Polsce przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej mogą korzystać z różnego rodzaju ulg na start. Przy założeniu działalności możemy przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a później przez kolejne dwa lata płacić składki w preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS). Takie rozwiązania pomagają na początku działalności, kiedy przychody przedsiębiorcy nie są jeszcze duże i wspierają rozwijanie biznesu. Poza nimi, istnieje także tzw. mały ZUS plus, czyli możliwość opłacania składek proporcjonalnie do naszego dochodu. Ulgi te nie dotyczą jednak składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Co to jest mały ZUS plus?

Największe znaczenie na gruncie tego artykułu posiada jednak ulga, jaką jest tzw. mały ZUS plus (nazywany także ,,mały ZUS+”). Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, których roczne przychody nie są stosunkowo duże. Obowiązuje bowiem limit do 120 tysięcy złotych rocznie przychodu, aby móc skorzystać z tej ulgi. Instytucja ta obecna jest od 1 lutego 2020 roku, od kiedy można to z niego skorzystać i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków:

  1. nasze przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 złotych,
  2. prowadziliśmy działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Ustawodawca wskazuje także przypadki, kiedy nie będzie możliwe skorzystanie z tej ulgi. Następuje to w wypadku, gdy jest to nasz pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej (wówczas możemy skorzystać z innych ulg) oraz jeżeli spełniamy warunki do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Poza tym, skorzystać z małego ZUS plus nie mogą także osoby, które rozliczają się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia z VAT oraz osoby, które wykonują w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywały dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Kto skorzysta z małego ZUS plus?

Z małego ZUS plus skorzystają zatem przede wszystkim nieduzi przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają rocznie wskazanego limitu przychodów. Jest to także rozwiązanie, które przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Warto pamiętać także o okresie, w jakim można skorzystać z tej ulgi. Niższy wymiar składek dotyczących ubezpieczeń społecznych może być uiszczany przez maksymalny czas trzydziestu sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba także pamiętać, że do okresu 36 miesięcy należy wliczyć okres korzystania z tzw. małego ZUS.

Skorzystanie z tej ulgi nie obejmuje także osób, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako m.in. twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. oraz inne. Skorzystanie z tej ulgi nie jest także przyznawane automatycznie – należy zgłosić w tym zakresie odpowiedni wniosek. Jeżeli do tej pory nie korzystaliśmy z małego ZUS plus i spełniamy ku temu warunki, to należy przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty – można to zrobić online na stronie internetowej biznes.gov.pl. Termin złożenia wniosku oraz dokumentów będzie natomiast zależny od tego, czy spełniamy warunki do skorzystania z tej ulgi przed 31 stycznia 2023 roku czy już po tej dacie.

W przypadku małego ZUS plus wysokość składki na ubezpieczania społeczne jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który to w sposób bardziej realny aniżeli przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy. Przy tej uldze podstawa wymiaru składek nie powinna przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Wysokość ta nie może być również niższa aniżeli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Warto jednak pamiętać, że niższe opłacanie składek przy małym ZUS plus dotyczy ubezpieczeń społecznych. Nie obejmuje zatem składki zdrowotnej, którą należy uiszczać w pełnej wysokości.

ZUS to tylko jeden z tematów poruszanych na blogu, warto zapoznać się z innymi zagadnieniami oraz poznać ofertę naszych kursów kursy IKiDP

Powiązane artykuły