11 sposobów na zmniejszenie podatku PIT za 2022 rok

Autorka – Propagatorka wiedzy podatkowej w Internecie, założycielka i prowadząca profil na Instagramie @podatki_nie_gryza. Absolwentka finansów i rachunkowości, specjalistka w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. Praktyk w obszarze księgowości uproszczonej i rozliczeń podatkowych 

Zrób wszystko, co możliwe, aby otrzymać zwrot podatku!

Rok 2022 był rokiem pełnym zmian podatkowych, w szczególności, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązujący od początku roku Polski Ład namieszał w dotychczas znanych przepisach podatkowych, głównie ze względu na wyłączenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej i podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. To właśnie za sprawą tej ostatniej zmiany w zeznaniach rocznych możliwe są zwroty podatku. Ponadto przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wiele ulg podatkowych i możliwości na zmniejszenie podatku do zapłaty w zeznaniu rocznym. W poniższym artykule tłumaczymy skąd biorą się nadwyżki podatku w zeznaniach rocznych za 2022 rok oraz przedstawiamy sposoby na dodatkowe zmniejszenie podatku w zeznaniu rocznym.

 

Zmiana stawki podatku w trakcie roku

Głównym powodem zwrotów podatku dochodowego w zeznaniach rocznych PIT-36 lub PIT-37 za 2022 rok jest fakt obniżenia stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%. Stawka obniżona w rozliczeniach miesięcznych stosowana była od lipca 2022 roku, jednak w rozliczeniach rocznych obowiązuje w stosunku do całego roku. To doprowadziło do nadpłaty podatku za pierwsze miesiące w roku, bowiem zaliczki na podatek obliczane były z uwzględnieniem 17% stawki. Wszelkie powstałe nadwyżki podatku są teraz zwracane w zeznaniu rocznym.

 

Kwota zmniejszająca podatek

Mimo że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdziemy pojęcia kwoty wolnej od podatku, to w art. 27 ustawy wskazana jest kwota zmniejszająca podatek. Kwota ta wynika bezpośrednio z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) i aktualnej stawki podatku w pierwszym progu. Od stycznia do lipca 2022 roku wynosiła 5 100 zł (30 000 zł * 17%), a po zmianie stawki podatku od lipca wynosi 3 600 zł (30 000 zł * 12%), z tym że ta niższa wartość, tak jak stawka podatku, ma odniesienie do całości roku 2022. To również miało wpływ na zaliczki na podatek pobierane w trakcie roku.

Kwota zmniejszająca podatek daje realne korzyści podatnikom, bowiem przepisy przewidują możliwość jej odejmowania już od wyliczonej miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy lub uwzględnienia jej w całości w zeznaniu rocznym. Zatem w rzeczywistości przysługuje ona wszystkim podatnikom opodatkowanym według skali podatkowej, jednak w 2022 roku przepisy nie dawały możliwości korzystania z niej w wymiarze miesięcznym wszystkim podatnikom.

W 2022 roku uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek było możliwe m.in. dla podatników pracujących na umowę o pracę czy otrzymujących emerytury z ZUS. O ile ZUS był obligowany do stosowania kwoty zmniejszającej miesięcznie z mocy prawa, to jeśli chcieliśmy, aby nasz pracodawca uwzględniał ją przy wypłacie wynagrodzenia, pracownik musiał złożyć pracodawcy formularz PIT-2. Jeśli tego nie zrobił, pracodawca nie uwzględniał kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie wynagrodzenia i podatnik otrzymywał wynagrodzenie w mniejszej wysokości, niż mógłby. W takiej sytuacji w zeznaniu rocznym dochodzi do wyrównania, kwota zmniejszająca podatek zostaje uwzględniona i zwracany jest podatek wcześniej zapłacony w zbyt dużej wysokości.

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku nie mogła być uwzględniania miesięcznie przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Jeśli podatnik posiadał umowę zlecenie, miesięczny podatek od takiego wynagrodzenia nie był pomniejszany o kwotę zmniejszającą. Kwota ta jest uwzględniana dopiero w zeznaniu rocznym, dochodzi do wyrównania i kwota nadpłaconego podatku jest zwracana.

 

Zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega dochód, którym to jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. O ile dla przedsiębiorców koszty te są rzeczywiście poniesionymi wydatkami uwzględnianymi już w trakcie roku, to wysokość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników narzuca ustawa o podatku dochodowym.  Przysługują one osobom z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej i zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie, nie więcej niż 3 000 zł rocznie – jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego tytułu oraz mieszka w miejscowości, w której zakład pracy się znajduje.
 • 300 zł miesięcznie, nie więcej niż 3 600 zł rocznie – jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego tytułu oraz mieszka w innej miejscowości, niż miejscowość, w której zakład pracy się znajduje i nie pobiera dodatku za rozłąkę.

Dla podatników osiągających przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej istnieje roczny limit takich kosztów i wynosi on:

 • 4 500 zł rocznie, dla podatnika mieszkającego w miejscowości, w której zakład pracy się znajduje,
 • 5 400 zł rocznie, dla podatnika mieszkającego w innej miejscowości niż miejscowość, w której zakład pracy się znajduje i niepobierającego dodatku za rozłąkę.

Limity te są na tyle istotne, że niezastosowanie się do nich przez podatnika w trakcie roku i przekroczenie rocznego wymiaru tych kosztów skutkuje niedopłatą podatku w zeznaniu rocznym.

Pracownicze koszty można indywidualnie zwiększyć, jeśli pracownik posiada udokumentowane wydatki na dojazd do pracy (np. w formie imiennego biletu miesięcznego), a miesięczna kwota tych wydatków przekracza ustawowe kwoty. Wówczas w zeznaniu rocznym podatnik może uwzględnić rzeczywiście poniesione wydatki i zmniejszyć dochód do opodatkowania. Możliwość ta jest przewidziana tylko jeśli pracodawca nie zwrócił pracownikowi takich wydatków w żadnej innej formie.

Ponadto, jeśli pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a przysługują mu one, to może w zeznaniu rocznym uwzględnić roczną kwotę kosztów w podwyższonej wysokości do limitu 3 600 zł lub 5 400 zł.

 

Składki społeczne i składki zdrowotne

Pracownicy, zleceniobiorcy czy przedsiębiorcy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. O ile możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku została zniesiona przepisami Polskiego Ładu i nie była możliwa w 2022 roku, to zapłacone składki społeczne nadal zmniejszają dochód (przychód) do opodatkowania. Dzieje się tak zarówno u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym (o ile składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jak i również u podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie roku od uzyskanego wynagrodzenia czy ustalanego dochodu nie były odejmowane składki społeczne, to pomniejszenie to będzie dokonane w zeznaniu rocznym. Zmniejszenie podstawy opodatkowania jest jednoznaczne z mniejszym zobowiązaniem podatkowym, a nadpłacony podatek zostanie zwrócony.

Przepisy obowiązujące od lipca 2022 roku wprowadziły możliwość zmniejszania podstawy opodatkowania poprzez składki zdrowotne. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogli odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania lub zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu w maksymalnej wysokości 8 700 zł rocznie. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przewidziana została możliwość odliczenia od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Przepisy mają znaczenie dla całości roku podatkowego i obowiązują również w 2023 roku (limit odliczanych składek zdrowotnych w podatku liniowym w 2023 roku wynosi 10 200 zł). Jeśli składki zdrowotne nie były uwzględniane przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zostaną uwzględnione w zeznaniu rocznym i zmniejszą podstawę do opodatkowania.

Korzyści wynikające ze składki zdrowotnej nie zostały przewidziane dla podatników opodatkowanych skalą podatkową.

 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, składający zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 mogą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest pozostawanie przez podatników w związku małżeńskim oraz we wspólności majątkowej do końca roku podatkowego (wspólne rozliczenie jest możliwe również, gdy małżonek zmarł w trakcie roku lub przed złożeniem zeznania podatkowego). Od 2022 roku możliwość ta jest przewidziana również dla małżeństw, które zostały zawarte w trakcie trwania roku podatkowego.

Mechanizm wspólnego rozliczenia z małżonkiem polega na tym, że:

 1. Ustalamy dochód każdego z małżonków z uwzględnieniem składek ZUS i ulg odliczanych od dochodu przysługujących każdemu z nich.
 2. Sumujemy tak ustalone dochody małżonków.
 3. Sumę dochodów dzielimy na pół.
 4. Od połowy dochodów obliczamy podatek z uwzględnieniem odpowiedniej stawki, jaka powinna być zastosowana dla takiego dochodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 5. Wyliczony podatek mnożymy przez dwa.
 6. Uwzględniamy ulgi odliczane od podatku np. ulgę prorodzinną.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest korzystne dla małżeństw, w których to jeden małżonek przekracza próg podatkowy, a drugi uzyskuje niskie dochody. Bowiem dla wspólnego rozliczenia z małżonkiem próg podatkowy wynosi 240 000 zł, a kwota wolna od podatku 60 000 zł. Przykładowo dla małżeństwa, w którym jeden małżonek uzyskuje dochody na poziomie 200 000 zł rocznie, a drugi małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów w trakcie roku, to przy osobnym rozliczeniu małżonek zarabiający więcej, od nadwyżki dochodu powyżej 120 000 zł zapłaciłby podatek w wysokości 32% podstawy, a przy wspólnym rozliczeniu stawka podatku pozostanie na poziomie 12%.

Co ważne ze wspólnego rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy oprócz osiągania dochodów opodatkowanych skalą podatkową podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wyjątek przychody uzyskane z najmu prywatnego) i podatkiem tonażowym, nawet jeśli działalność opodatkowana w taki sposób była przez cały rok zawieszona i podatnik nie osiągnął dochodów opodatkowanych w ten sposób.

W analogiczny sposób jak wyżej opisany można opodatkować dochody osoby samotnie wychowującej dziecko – wspólnie z dzieckiem. Warunkiem jest, aby osoba ta samodzielnie (bez udziału i pomocy innych osób) wychowywała dziecko i była panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację czy osobą, której małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub odbywa karę pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym dziecko podatnika musi być:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie i uczące się do 25. roku życia, które nie uzyskało dochodu opodatkowanego według skali podatkowej w wysokości powyżej 16 061,28 zł rocznie.

Rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, nawet gdy osiąga ono dochody zwolnione z opodatkowania np. stypendia czy dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (odsetki, dywidendy).

 

Ulgi podatkowe

Ulga na dziecko (prorodzinna)

Najpopularniejsza ulga w Polsce. Zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym czy rodzinom pełniącym funkcje rodziny zastępczej osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, jeśli dochody z działalności są ich jedynym dochodem. Jeśli podatnicy Ci uzyskują również przychody opodatkowane skalą podatkową, to mają prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej od tych dochodów.

Ulga przysługuje w stosunku do:

 • małoletnich dzieci,
 • dzieci pełnoletnich, uczących się w szkołach do 25. roku życia, których dochody opodatkowane na zasadach ogólnych nie przekroczyły kwoty 16 061,28 zł,
 • dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

W przypadku posiadania przez podatnika jednego dziecka, które to kwalifikuje się do skorzystania z ulgi prorodzinnej, należy uwzględnić roczny limit przychodów podatnika. Limit ten wynosi:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.

Do sumy dochodów rodziców zalicza się również dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym czy dochody z kapitałów pieniężnych (dywidendy, odsetki). Limit dochodów nie ma zastosowania w przypadku posiadania przez podatnika więcej niż jednego dziecka.

Ulga na dziecko wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (rocznie 2 700,00 zł).

Ulga ta jest ulgą odliczaną od podatku, jednak wielkość dochodu uzyskanego przez podatników w trakcie roku oraz składek społecznych i zdrowotnych jest niezwykle istotna. Bowiem jeśli podatnik osiągnie dochód, z którego to obliczony podatek nie był równy bądź większy niż kwota pełnej ulgi przysługującej do zwrotu, podatnik może otrzymać resztę (zwrot) przysługującej ulgi maksymalnie do wielkości zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych w roku podatkowym.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga przysługująca właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego (oddanego do użytku), którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki na termomodernizację budynku. Katalog kosztów zaliczanych do termomodernizacji znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest:

 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • podatnik musi posiadać faktury VAT za wykonane usługi termomodernizacji wystawione przez czynnego podatnika podatku VAT,
 • wydatki na termomodernizację nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. dotacja czyste powietrze). Jeśli na termomodernizacje uzyskano dotację czyste powietrze, to wówczas otrzymane dofinansowanie nie może być uwzględnione w kwocie wydatku,
 • koszty nie zostały odliczone od przychodu czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje jednorazowo w kwocie 53.000 zł bez względu na ilość przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął kilka osobnych przedsięwzięć np. wymianę pieca oraz wymianę okien odlicza wszystkie poniesione wydatki do jednego limitu 53 000 zł. Jeśli w roku podatkowym poniesienia wydatku uzyskane dochody nie były wystarczające, aby odliczyć wydatki w pełnej wysokości można je odliczyć w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez 6 lat.

Z ulgi może skorzystać podatnik opodatkowany według skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkiem liniowym. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O do zeznania rocznego.

 

Ulga na IKZE

Ulga dla podatników, którzy gromadzą środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości limitów określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2022 roku wynosi:

 • 7 106,40 zł

lub

 • 10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Z ulgi może skorzystać podatnik opodatkowany według skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkiem liniowym. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O do zeznania rocznego.

 

Ulga na Internet

Ulga dla podatników, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet, zarówno w domu jak i również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Wydatki na Internet można odliczyć od podstawy opodatkowania w maksymalnej wysokości 760 zł rocznie. Ulga przysługuje jednorazowo, maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeśli podatnik w przeszłości (wcześniej niż w 2021 roku) rozliczył już ulgę na Internet, to w 2022 roku nie może już tego dokonać. Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, ulga przysługuje każdemu z małżonków, zatem jeśli zarówno jeden jak i drugi małżonek ponoszą wydatki na użytkowanie sieci Internet, to limit 760 zł przysługuje każdemu z nich osobno.

Z ulgi może skorzystać podatnik opodatkowany według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

 

Ulga rehabilitacyjna

Ulga dla podatników, będących osobami z niepełnosprawnościami (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) lub osobami utrzymującymi osoby z niepełnosprawnością, które w trakcie roku poniosły wydatki na rehabilitację lub ułatwienie czynności życiowych. Katalog zamknięty wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te podlegają odliczeniu w całości lub w kwotach określonych w ustawie.

Roczne dochody osoby niepełnosprawnej w 2022 roku nie mogły przekroczyć 16 061,28 zł.

 

Odliczanie darowizn

Ulga dla podatników, którzy przekazali darowizny na:

 • cele statutowe organizacji pożytku publicznego OPP (np. działalność charytatywną, edukację),
 • cele kultu religijnego kościołom, związkom religijnym, zakonom czy parafiom (np. na remont),
 • cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom (np. materiały dydaktyczne),
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez podatników, którzy są honorowymi dawcami krwi (przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty 130 zł za 1 litr i litrów oddanej krwi czy osocza),
 • na walkę z pandemią COVID-19 (przekazanych do końca maja 2022 roku) dla m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • darowiznę na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

– w kwocie faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej niż 6% dochodu/przychodu.

Co ważne limit 6% dochodu jest jeden dla darowizn przekazanych na cele m.in.:

 • kultu religijnego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego,
 • odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość darowizny, w przypadku darowizn pieniężnych, musi być udokumentowana potwierdzeniem przelewu bankowego, a w przypadku darowizn rzeczowych np. umową darowizny, w której wskazane są dane darczyńcy, wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkiem liniowym, z tym że możliwość odliczenia darowizny w podatku liniowym jest możliwa tylko dla darowizn na cele kształcenia zawodowego i walkę z COVID-19. W celu odliczenia darowizny należy wypełnić załącznik PIT/O.

 

Ulgi na ekspansje, robotyzacje i prototyp

Ulgi te zostały wprowadzone przez Polski Ład i miały na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w nowe produkty, rynki i modernizowanie swojej produkcji.

Korzyść podatkowa przy zastosowaniu tych ulg polega na możliwości podwójnego odliczenia kosztów kwalifikowanych określonych w ramach każdej z ulg. W praktyce oznacza to, że koszty te są zaliczane w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów oraz ponownie w postaci ulgi odliczanej od podstawy opodatkowania. Daje to możliwość odliczenia odpowiednio 200%/150%/130% danego wydatku.

 

Ulga na ekspansję

Głównym celem ulgi jest rozszerzenie (ekspansja) innych rynków krajowych i zagranicznych. Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą to m.in. koszty uczestnictwa w targach, działania promocyjne, przygotowanie dokumentacji dotyczącej certyfikatów produktów, przetargów.

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, również wcześniej nieoferowanych w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych. Z możliwości skorzystania z ulg wyłączeni są przedsiębiorcy działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie kosztów dochodu zwolnionego z podatku.

Ulga jest limitowana, a limit wydatków odliczonych w ramach ulgi wynosi 1 000 000 zł. Jeśli w roku 2022 uzyskany dochód przez podatnika był niewystarczający, aby uwzględnić całą kwotę wydatków możliwych do odliczenia, z ulgi można skorzystać w zeznaniach rocznych za kolejne 6 lat podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L.

 

Ulga na robotyzację

Ulga ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy unowocześnili i usprawnili swoją produkcję poprzez zastosowanie i zakup robotów przemysłowych. Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i są to m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i środków bezpieczeństwa z nimi związanych.

Limit wydatków odliczonych w ramach ulgi wynosi 50% wydatków poniesionych na robotyzację, a wydatki te nie mogły zostać zwrócone w jakikolwiek sposób. Z ulgi można skorzystać w latach 2022-2026, a jeśli w roku 2022 uzyskany dochód przez podatnika był niewystarczający, aby uwzględnić całą kwotę wydatków możliwych do odliczenia, ulgę można rozliczyć w zeznaniach rocznych za kolejne 6 lat podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym. W tym celu należy do zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L dołączyć załącznik PIT-RB.

 

Ulga na prototyp

Ulga ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy stworzyli prototyp produktu i ponieśli wydatki na produkcję próbną i wprowadzenia na rynek prototypu produktu. Ma na celu zmniejszenie kosztów związanych ze stworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowego produktu, przed produkcją tego produktu. Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w art. 26ga ustawy o PIT i są to m.in. koszty materiałów czy nabycia środków trwałych potrzebnych do wytworzenia prototypu.

Ulga jest limitowana, a limit wydatków odliczonych w ramach ulgi wynosi 30% wydatków poniesionych na prototyp. Wydatki te nie mogą przekroczyć 10% osiągniętego w roku podatkowym dochodu oraz nie mogły zostać zwrócone w inny sposób. Z możliwości skorzystania z ulg wyłączeni są przedsiębiorcy działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie kosztów dochodu zwolnionego z podatku. Jeśli w roku 2022 uzyskany dochód przez podatnika był niewystarczający, aby uwzględnić całą kwotę wydatków możliwych do odliczenia, ulgę można rozliczyć w zeznaniach rocznych za kolejne 6 lat podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L.

Ulga dla młodych

Ulga przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych do 26 roku życia, którzy osiągnęli przychody z umowy o pracę, umów zlecenia, praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego, zasiłków macierzyńskich. Polega na nieopodatkowaniu przychodów osiąganych przez takie osoby do limitu 85 528 zł w roku podatkowym. Ulga nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz umów o dzieło.

Ulga przysługuje do dnia ukończenia 26 roku życia przez podatnika. Od tego czasu dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych.  Jeśli podatnik uprawniony do skorzystania z ulgi w roku podatkowym osiągnął przychody do wysokości rocznego limitu nie ma obowiązku składania zeznania rocznego, chyba że podatnik ten m.in.:

 • uzyskał inne dochody, które to podlegają opodatkowaniu np. z działalności gospodarczej (może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku, jeśli np. dochód do opodatkowania nie przekroczył kwoty wolnej od podatku),
 • chciałby skorzystać z ulgi na dzieci, z czego ulga ta będzie wyliczana z zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych,
 • prowadził działalność nierejestrowaną, od której podatek powinien zapłacić w zeznaniu rocznym.

Wówczas w zeznaniu rocznym wykazywane są przychody objęte ulgą dla młodych oraz dochody opodatkowane do których można zastosować kwotę zmniejszającą podatek lub ulgi podatkowe. Jeśli podatnik zrezygnował ze stosowania ulgi dla młodych w trakcie roku i od jego wynagrodzeń pobieramy był podatek, to ulgę tę może rozliczyć w zeznaniu rocznym. Wówczas powstała nadpłata podatku zostanie zwrócona.

 

Składki na rzecz związków zawodowych

Ulga przysługuje podatnikom, którzy opłacali składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. Ulga jest limitowana do kwoty odliczenia 500 zł rocznie i dotyczy składek zapłaconych w roku podatkowym.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-36 lub PIT-36L. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O do zeznania rocznego.

Jeżeli ten artykuł może pomóc w pracy to dołącz na Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego IKiDP-rejestracja

Powiązane artykuły

Twój e-PIT już działa!

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła już przedsiębiorcom wstępne zeznania za rok 2023 – są one już dostępne do dnia 15 lutego 2024 roku, aby umożliwić ich ewentualne uzupełnienie (np. o przychody i koszty uzyskania przychodów za poprzedni rok oraz o inne przysługujące przedsiębiorcy ulgi podatkowe, które nie zostały automatycznie uwzględnione), a także w celu ich zatwierdzenia i przesłania ich do systemu.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Ulga termomodernizacyjna stanowi istotne wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych, zwłaszcza w kontekście modernizacji budynków mających na celu poprawę efektywności energetyczne. Jest to ulga udzielana właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych (w tym także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy podejmują działania termomodernizacyjne w swoich budynkach.