Wyższy próg dla działalności nierejestrowanej – ile wynosi obecnie?

Działalność nierejestrowana, zwana także nieewidencjonowaną, to działalność gospodarcza prowadzona bez wpisu do rejestru działalności gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W Polsce prowadzenie takiej działalności jest w pełni legalne, jednak konieczne jest spełnienie ku temu odpowiednich przesłanek. W ostatnich czasach tego typu działalność staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza z uwagi na coraz wyższe limity, jakie można osiągać z tego tytułu działalność.

Działalność nierejestrowana – na czym polega?

W Polsce działalność nierejestrowana wskazana została w ustawie Prawo przedsiębiorców i zgodnie z tym aktem prawnym, działalność nierejestrowana to taka, która posiada dwie główne cechy:

  1. z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (kwoty te są corocznie określone w ramach rozporządzenia Rady Ministrów),
  2.  jest podejmowana przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Poza tym, działalność nierejestrowana musi być wykonywana przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. Działalności nierejestrowanej nie mogą prowadzić np. spółki czy też inne osoby prawne. Jeżeli dojdzie zaś do sytuacji, w której przychód należny z działalności nierejestrowanej, przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% minimalnego wynagrodzenia, to wtedy osoba wykonująca działalność nierejestrowaną musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty.

Jest ona skierowana głównie do osób, które prowadzą dodatkową działalność na niewielką skalę w zakresie np. handlu, usług szkoleniowych, usług porządkowych, opieki nad dzieckiem i innych. Działalność taka posiada szereg zalet – przede wszystkim z uwagi na niski poziom sformalizowania, łatwość działania oraz przystępną formę.

W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, zasadniczo nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej, ponieważ limit przychodu rocznego nie przekracza 20 000 zł, przy którym jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Co więcej, zwykle nie jest konieczne wystawianie faktur dla działalności nierejestrowanej. Jednakże istnieje wyjątek, gdy kupujący prosi o wystawienie faktury – wtedy konieczne jest jej wystawienie. Obowiązek ten ma miejsce, jeżeli kupujący zgłasza zapotrzebowanie na fakturę w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zapłatę.

W przypadku działalności nierejestrowanej, istotne jest prowadzenie rejestru (czyli ewidencji) sprzedaży. Do prowadzenia takiego rejestru możemy użyć naszych własnych zapisków, dokumentów, tabel lub skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów rachunków, ewidencji lub faktur.

Działalność taka posiada jednak także określone wady. Prowadzenie działalności nierejestrowanej w Polsce wiąże się bowiem z ryzykiem. Osoby prowadzące taką działalność nie mają ubezpieczenia zdrowotnego ani ubezpieczenia społecznego, co oznacza, że ​​są one narażone na ryzyko braku świadczeń z ZUS w przypadku choroby, wypadku czy też emerytury. Należy jednak pamiętać, że tego typu działalność prowadzona jest zwykle ,,obok” np. pracy na etacie i nie jest zazwyczaj jedynym źródłem utrzymania określonej osoby.

Wyższy próg – od kiedy?

Kluczowy dla działalności nierejestrowanej jest próg miesięczny, którego nie można przekroczyć w żadnym miesiącu działalności, chcąc dalej prowadzić działalność w tej formie i uniknąć konieczności rejestracji w CEIDG. Od stycznia 2023 roku w Polsce działalność nierejestrowana osiągnęła limit przychodów wynoszący 1745 zł miesięcznie.

Jednakże, dobrą wiadomością jest to, że w lipcu 2023 roku przepisy ulegną zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji, która zwiększy limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej z 50% do 75% wynagrodzenia minimalnego. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej do poziomu 3600 zł w lipcu 2023 roku, limit miesięcznych zarobków, poniżej którego nie jest konieczna rejestracja działalności, wyniesie aż 2700 zł. Tak wysoka kwota zachęci zapewne dużą liczbę osób do prowadzenia tego typu działalności.

Potrzebujesz więcej podobnych informacji i aktualnych wiadomości? Sprawdź, co nowego u nas na blogu Blog-IKiDP

Powiązane artykuły