JPK a KSeF – podobieństwa i różnice

Zespół Programu KSeF PRO
10 listopada 2023

JPK a KSeF – podobieństwa

JPK a KSeF to dwa narzędzia związane z podatkami, pomiędzy którymi zachodzi szereg różnego rodzaju podobieństw, a także różnic. Pierwsze z omawianych, czyli podobieństwa pomiędzy nimi, odnoszą się głównie do tego, iż zarówno JPK, jak i KSeF funkcjonują w formie elektronicznej – oznacza to, że w celu ich obsługi powstały odpowiednie systemy oraz narzędzia, które przybierają postać elektroniczna. Do tego, w przypadku JPK (zarówno vatowskich, jak i dotyczących faktur), jak i Krajowego Systemu e-Faktur, wymagany jest jednolity, ustrukturyzowany format danych. W obydwu tych przypadkach wymagane jest bowiem wskazanie konkretnych informacji, wymaganych przez przepisy prawne i podatkowe.

Poza tym, zbliżony jest także zakres prezentowanych informacji – konieczne jest podanie właściwych danych, natomiast w fakturze ustrukturyzowanej zakres ten jest bardziej kazuistyczny. Wśród podobieństw istotny jest także cel i sposób wykorzystania tych narzędzi przez organy podatkowe – ich wprowadzenie ma na celu nie tylko poprawę kontroli nad finansami oraz ułatwienie przedsiębiorcom spełniania swoich obowiązków podatkowych, ale również zwiększenie kontroli nad tymi podmiotami przez organy podatkowe.

Reasumując zatem, kluczowe podobieństwa między JPK a KSeF obejmują:

  • formę elektroniczną,
  • jednolity, ustrukturyzowany format danych,
  • zakres prezentowanych informacji (merytorycznie zbliżony, w e-fakturze jest najbardziej szczegółowy),
  • cel i sposób wykorzystania przez organy podatkowe.

JPK a KSeF – różnice

Poza wskazanymi podobieństwami, obecnych jest także jednak szereg różnic pomiędzy tymi dwoma narzędziami. Pierwsza z różnic odnosi się do charaktery i funkcji przekazywanych dokumentów. W kwestii charakteru dokumentów warto wskazać, że pliki JPK formalnie są tzw. informacją podatkową (zdefiniowaną w Ordynacji podatkowej). W przypadku JPK fakturowego jest to informacja o wystawionych przez podatnika faktura, a w przypadku JPK vatowskiego to informacja o ewidencji w zakresie VAT, zawierająca obecnie także część deklaracyjną. Funkcją informacji podatkowej jest przekazanie organom podatkowym informacji o dokonanych transakcjach, występujących zdarzeniach gospodarczych itp.

Natomiast to, co będziemy wysłać i przesyłać w KSeF to będą same faktury ustrukturyzowane – nie będą to dokumenty informacyjne, służące bezpośrednio rozliczeniu podatki, a same faktury dokumentujące daną transakcję i stanowiącą podstawę do rozliczenia się pomiędzy podatnikiem, sprzedawcą a kontrahentem.

Druga z różnic odnosi się zaś do trybu przekazywania tych dokumentów. W przypadku plików JPK, niezależnie czy są to pliki przesyłane na wezwanie czy też cyklicznie, są przekazywane organom podatkowym zawsze ex post – czyli po fakcie, po dokonaniu transakcji, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Natomiast nieco inaczej będzie to wyglądało w przypadku e-faktur – w KSeF faktury te będą wysyłane do systemu (a zatem i do organów podatkowych) w czasie rzeczywistym. Bez przesłania faktury do KSeF w większości przypadków taka faktura nie będzie mogła być uznana za wystawioną. To stanowi kolejną, bardzo istotną różnicę między tymi narzędziami.

Podsumowując zatem, kluczowe różnice między JPK a KSeF obejmują:

  • charakter i funkcję przekazywanych plików (JPK to głównie informacja podatkowa o prowadzonej ewidencji VAT i wystawionych fakturach, KSeF natomiast służy do samego wystawiania faktur),
  • tryb przekazywania (pliki JPK są przekazywane organom podatkowym ex post, cyklicznie lub na ich żądanie, e-faktury będą zaś przesyłane do KSeF w czasie rzeczywistym – tj. przesłanie faktury do KSeF = wystawienie).

Relacje między JPK a KSeF

Mając na względzie te podobieństwa i różnice mogą się pojawiać pytania o relacje pomiędzy tymi plikami – czy wszystkie te rodzaje raportów JPK będą nadal potrzebne, skoro organy podatkowe będą miały praktycznie w czasie rzeczywistym dostęp do faktur i danych potrzebnych do rozliczeń VAT. Czy nie będzie zatem tak, że będziemy w obydwu tych narzędziach wykazywać bardzo podobne dane, dublować pracę, a także jak organy będą podchodziły do otrzymywanych plików – czy będą je analizować, czy będą porównywać, co będą z nimi robiły?

Z uwagi na te pytania trzeba przyjrzeć się wzajemnym relacjom między KSeF-em a poszczególnymi rodzajami plików JPK. Porównując KSeF a JPK_FA należy wskazać, że zakres danych jest zbliżony merytorycznie, przy czym JPK_FA zawiera ok. 100 pól, natomiast e-faktura ponad 300. Znaczna część pól obligatoryjnych jest tożsama, zarówno w zakresie wymaganych informacji, ich formatu jak i nazwy pola, np.:

  • P_6 – data sprzedaży,
  • P_14_1W – kwota VAT w złotówkach dla sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową,
  • P_19 – oznaczenie transakcji zwolnionej z VAT.

Konsekwencje tych podobieństw to przede wszystkim wyłączenie faktur wystawionych w KSeF z obowiązku raportowania w JPK_FA, ale także możliwość wykorzystania wcześniejszych mapowań przy wdrożeniu KSeF. W przypadku zaś KSeF i plików JPK_VAT pojawia się pytanie czy nadal trzeba będzie składać JPK_V7 skoro będzie KSeF? Trzeba podkreślić, że KSeF i JPK_V7 mają odmienne funkcje – JPK to deklaracja i ewidencja VAT podatnika, a w KSeF natomiast znajdować się będą faktury VAT – wystawione oraz otrzymane. Dodatkowo nie wszystkie transakcje będą dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi. W związku z tym wprowadzenie KSeF nie oznacza, że pliki JPK_VAT nie będą już używane.

Więcej informacji o KSeF w Newsletterze KSeF PRO dołącz do Newslettera KSeF

Powiązane artykuły