Dodatkowe warunki zwolnienia wypłat z PIT dla fundacji rodzinnych?

Dorota Mariańska
13 listopada 2023

Fundacja rodzinna jest stosunkowo nowym podmiotem w polskim prawie, z którym związany jest szereg różnego rodzaju uregulowań prawnych oraz podatkowych. Fundacja te funkcjonują na podstawie odrębnej, stworzonej w tym celu ustawy, a do ich podstawowych celów należy m.in. zachowanie ciągłości rodzinnych przedsiębiorstw po śmierci określonych osób. W ostatnim czasie problematyczne okazały się jednak kwestie dotyczące zwolnienia z PIT przychodów fundacji rodzinnej.

Wypłata z PIT dla fundacji rodzinnej

W tej kwestii w ostatnich miesiącach została wydana interpretacja podatkowa, w której głos w sprawie zabrał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 18 sierpnia 2023 roku (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.465.2023.1.JŚ). Wnioskodawca w sprawie był obywatelem polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, który założył – jako jedyny fundator – fundację rodzinną na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego. Fundator nie pozostawał w związku małżeńskim. Wnioskodawca, wniósł całość mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w wysokości wynikającej ze statutu Fundacji rodzinnej. Żadne inne mienie nie zostało wniesione do Fundacji rodzinnej.

W świetle art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy o fundacji rodzinnej mienie fundacji rodzinnej było zatem w całości mieniem wniesionym przez fundatora. Fundator zamierza w przyszłości wnieść do Fundacji rodzinnej kolejne składniki mienia (m.in. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości do Fundacji rodzinnej może również zostać wniesione mienie przez Jego małżonka (w razie zawarcia związku małżeńskiego), zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo Wnioskodawcy. Beneficjentami Fundacji rodzinnej, zgodnie z treścią statutu, będą m.in. fundator, jego zstępni, wstępni i rodzeństwo, wpisani na listę beneficjentów. Statut stanowił także, iż uprawnionymi do otrzymania majątku Fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, są fundator i troje jego dzieci będących beneficjentami Fundacji rodzinnej. Wnioskodawca wskazał też, że Fundacja rodzinna będzie gromadzić mienie oraz zarządzać nim w interesie beneficjentów, a także może prowadzić działalność gospodarczą.

Pytanie wnioskodawcy w tym zakresie brzmiało zaś, czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego wypłata Świadczenia na rzecz beneficjenta będącego fundatorem albo osobą będącą w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 157 w zw. z ust. 49 ustawy o PIT w całości – w przypadku gdy składniki majątku przeznaczone na wypłatę Świadczeń na rzecz ww. beneficjentów Fundacji rodzinnej pochodzić będą z prowadzonej przez Fundację rodzinną działalności gospodarczej lub z nadwyżek finansowych wypracowanych przez Fundację rodzinną lub mienia nabytego przez Fundację w toku jej działalności?

Dodatkowe warunki zwolnienia wypłat z PIT dla fundacji rodzinnych

Stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie prezentowało się w ten sposób, iż w jego ocenie świadczenia wypłacane na rzecz fundatora lub beneficjentów fundacji będą w całości podlegać zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy składniki majątku przeznaczone na wypłatę Świadczeń na rzecz ww. beneficjentów Fundacji rodzinnej pochodzić będą pochodzić z prowadzonej przez Fundację rodzinną działalności gospodarczej lub z nadwyżek finansowych wypracowanych przez Fundację rodzinną lub mienia nabytego przez Fundację w toku jej działalności.

W odpowiedzi na zadane pytanie Dyrektor KAS wskazał, iż jego stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. Mimo tego, chociaż interpretacja jest korzystna dla podatnika, wydaje się, że dyrektor KIS wprowadza dodatkowe kryteria dotyczące stosowania zwolnienia, które nie znajdują się w ustawie o fundacji rodzinnej ani w ustawie o podatku dochodowym.

Zgodnie bowiem z uzasadnieniem pisma, jeśli jednym z małżonków będzie jedynym fundatorem fundacji rodzinnej, to oboje zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku podatkowego od wypłaty środków. Jednakże, jeśli oboje zostaną fundatorami i przekażą majątek do fundacji, to tzw. proporcja prawa do zwolnienia zmniejszy się poniżej 100 procent dla każdego z fundatorów. To może stanowić niekorzystne konsekwencje w przypadku, gdy małżeństwo nie przetrwa próby czasu lub beneficjentami wspólnej „małżeńskiej” fundacji rodzinnej będzie także np. rodzeństwo fundatorów.

Praktyczne informacje znajdziesz w naszych kursach dotyczących fundacji rodzinnej: Kurs Fundacja rodzinna lub Kurs Rachunkowość fundacji rodzinnej

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...