Prezydent podpisał ustawę – duże firmy będą ujawniać, gdzie płacą podatki! 

Dorota Mariańska
17 maja 2024

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, wprowadzając istotne zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych dla dużych firm. Nowe przepisy nakładają na takie przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania informacji dotyczących zapłaconego podatku dochodowego.

Ustawa podpisana!

Ostatnie podpisanie przez Prezydenta ustawy, która nakłada obowiązek na duże firmy ujawniania, gdzie dokładnie płacą podatki, wywołuje ważne pytania dotyczące celów, przyczyn i potencjalnych skutków tego działania. Jednym z głównych celów tych przepisów jest zwiększenie transparentności działań dużych firm w zakresie opodatkowania. Poprzez ujawnienie informacji o miejscach płacenia podatków, przepisy te mają na celu umożliwienie społeczeństwu oraz organom kontrolnym lepszego monitorowania i zrozumienia, jakie kwoty podatkowe są odprowadzane przez firmy w poszczególnych krajach.

Przepisy te mają także na celu ograniczenie praktyk unikania opodatkowania przez korporacje poprzez przenoszenie zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych. Ujawnienie, gdzie dokładnie firmy płacą podatki, może ułatwić wykrywanie takich praktyk i podejmowanie działań w celu ich ograniczenia. Do tego, poprzez bardziej szczegółową kontrolę oraz możliwość egzekwowania podatków w sposób bardziej skuteczny, przepisy te mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetowych. Środki te mogą być wykorzystane na cele publiczne, takie jak inwestycje w infrastrukturę, edukację czy ochronę zdrowia.

Nowelizacja ta, która zacznie obowiązywać od roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024 roku, dotyczyć będzie jednostek dominujących najwyższego szczebla oraz jednostek samodzielnych osiągających odpowiednio wysokie przychody w ostatnich dwóch latach obrotowych. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych danych będzie dotyczył:

  • jednostek dominujących najwyższego szczebla– przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tych jednostek muszą przekroczyć kwotę 3500 mln zł dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych;
  • jednostek samodzielnych – przychody tych jednostek muszą przekroczyć kwotę 3500 mln zł dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Nowe obowiązki dla dużych firm

Wzrastające zaniepokojenie społeczne dotyczące nierówności podatkowych oraz praktyk unikania opodatkowania przez duże korporacje jest jedną z głównych przyczyn wprowadzenia tych przepisów. Społeczeństwo coraz bardziej oczekuje transparentności działań firm oraz uczciwego opodatkowania. W ostatnich latach wzrasta presja międzynarodowa na kraje, aby podejmowały działania w celu ograniczenia praktyk unikania opodatkowania przez korporacje. Wprowadzenie przepisów nakładających obowiązek ujawniania informacji o miejscach płacenia podatków może być odpowiedzią na te wymagania.

Wprowadzenie tych zmian może wymagać od firm dostosowania swoich procedur sprawozdawczych oraz monitorowania przychodów w celu spełnienia nowych wymogów ustawowych. Dodatkowo, może to również wpłynąć na strategie podatkowe przedsiębiorstw, zachęcając je do większej przejrzystości w swoich działaniach oraz lepszego dostosowania się do przepisów podatkowych.

Według informacji podanej przez kancelarię Prezydenta, nowy obowiązek ujawniania miejsc płacenia podatków będzie stosowany wyłącznie wobec jednostek dominujących najwyższego szczebla oraz jednostek samodzielnych będących spółkami kapitałowymi, spółkami kapitałowo-akcyjnymi, bądź spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Zgodnie z ustawą, jednostki zależne oraz oddziały zostaną zobowiązane do ogłaszania i udostępniania raportu dotyczącego podatku dochodowego. Raporty te będą dotyczyć danego roku obrotowego. Kierownicy jednostek będą zobligowani do złożenia raportów i oświadczeń w określonym terminie, który wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia okresu sprawozdawczego. Dokumenty te zostaną przekazane do odpowiedniego rejestru sądowego oraz opublikowane na stronach internetowych tych jednostek.

Podsumowując, podpisanie ustawy nakładającej obowiązek ujawniania miejsc płacenia podatków przez duże firmy ma na celu zwiększenie transparentności, ograniczenie unikania podatków oraz zwiększenie dochodów budżetowych. Wprowadzenie tych przepisów w Polsce może mieć istotne konsekwencje dla działalności korporacji oraz dla budżetu państwa. Ogólnie rzecz biorąc, nowelizacja ustawy o rachunkowości, podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia uczciwości podatkowej dużych firm w Polsce.

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga  Blog – Podatki

Powiązane artykuły