Prowadzenie JDG też będzie wliczane do stażu pracy?

Dorota Mariańska
20 czerwca 2024

Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej może być wartościowe dla pracodawców ze względu na umiejętności zarządzania, podejmowania decyzji i samodzielności. Jednakże obecnie w Polsce prowadzenie JDG nie jest formalnie uznawane jako staż pracy w sensie formalnych wymogów zatrudnienia. Czy w najbliższym czasie w tym zakresie dojdzie jednak do jakichś zmian? 

Staż pracy w polskich przepisach 

Kwestie dotyczące stażu pracy i uprawnień z tym związanych uregulowane są w polskim porządku prawnym na gruncie Kodeksu pracy, wobec czego odnoszą się one do pracowników, tj. osób zatrudnionych przede wszystkim na podstawie umowy o pracę. Regulacje te nie odnoszą się zatem do osób prowadzących działalność gospodarczą czy też osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia czy też o dzieło). Wiele umiejętności nabytych podczas prowadzenia JDG, takich jak umiejętność zarządzania czasem, organizacji pracy, czy negocjacji, może być cenne dla pracodawców i przyczynić się do sukcesu kandydata na rynku pracy, jednak nie przyczynia się to na ten moment do osiągania przez te osoby dodatkowych świadczeń z uwagi na dany staż pracy. 

W maju 2024 roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała prace nad istotnymi zmianami w polskim prawie pracy. Zmiany te miałyby wprowadzić możliwość wliczania do stażu pracy czasu przepracowanego na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Propozycje te mogą w znaczący sposób zmienić krajobraz zatrudnienia w Polsce, zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców.  

Jednym z rozważanych kierunków zmian może być formalne uznanie prowadzenia JDG za okres stażu pracy. Takie rozwiązanie mogłoby być korzystne dla osób prowadzących własną działalność, umożliwiając im uwzględnienie tego doświadczenia przy ubieganiu się o pracę. Istotne jest, aby ewentualne zmiany w prawie uwzględniały również sposób weryfikacji jakości i wartości doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia JDG, aby zapobiec nadużyciom i zapewnić uczciwość procesu rekrutacyjnego. Zmiany w prawie mogą również obejmować promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie prowadzenia JDG oraz zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wsparcia i szkoleń, które mogą pomóc w rozwoju ich umiejętności i biznesu. 

Staż w działalności wliczymy do stażu pracy? 

Włączenie czasu przepracowanego na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia JDG do stażu pracy, co skutkowałoby przyznaniem tym osobom takich samych uprawnień jak pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Nowe przepisy miałyby umożliwić nabywanie uprawnień pracowniczych, takich jak urlopy, dodatek za wysługę lat oraz prawo do nagrody jubileuszowej. 

Uznanie pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia JDG za staż pracy pozwoliłoby pracownikom lepiej wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe przy ubieganiu się o nowe stanowiska i nabywanie uprawnień. Pracownicy mogliby korzystać z większej liczby uprawnień socjalnych, takich jak prawo do płatnego urlopu czy dodatki za wysługę lat, co zwiększyłoby ich stabilność finansową i komfort pracy. Uznanie JDG za staż pracy może zachęcić więcej osób do zakładania i legalnego prowadzenia działalności gospodarczej, co może przyczynić się do wzrostu liczby formalnych przedsiębiorstw. 

Jednakże nowe przepisy mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń finansowych dla pracodawców, którzy będą musieli zapewnić dodatkowe uprawnienia dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i JDG. Pracodawcy mogą być zmuszeni do rewizji swoich strategii zatrudnienia i relacji z osobami pracującymi na umowach cywilnoprawnych oraz JDG, aby lepiej dostosować się do nowych wymogów prawnych. Implementacja nowych przepisów może wiązać się też z dodatkowymi wymaganiami administracyjnymi, co zwiększy obciążenia związane z zarządzaniem kadrami. 

Wprowadzenie tych zmian może przyczynić się do większego równouprawnienia pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, co może poprawić ogólne warunki pracy na rynku. Zmiany mogą również wpłynąć na elastyczność rynku pracy, szczególnie w kontekście rosnącej liczby osób preferujących umowy cywilnoprawne lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej z powodu elastyczności i niezależności, jakie one oferują. Z uwagi na to trzeba zatem jasno określić, jakie rodzaje działalności i formy zatrudnienia kwalifikują się do wliczenia do stażu pracy. Konieczne będzie również ustalenie jasnych kryteriów weryfikacji tego doświadczenia i wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich regulacji prawnych. 

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga https://ikidp.pl/category/blog/podatki/  

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...