Regulamin świadczenia usług

Wersja obowiązująca od dnia 2 listopada 2022 r. 

I. Definicje 

§ 1. 

 1. „Sprzedawca” – INSTYTUT KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi (90-348), ul. Tylna nr 4C lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571883, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posiadająca nr NIP: 7252091365 , REGON: 362284528,  

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest: 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: + 48 729 056 562
 • mailowo – pod adresem email: bok@ikidp.pl 
 • listownie – pod adresem siedziby Sprzedawcy wskazanym powyżej; 
 1.  „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania  
  z Serwisu; 
 1. „Serwis” –  e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń́, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów, itd., jak również do świadczenia usług za zakresu doradztwo podatkowo-prawnego; 
 1. „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów  
  w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrował się na Serwisie; 
 1. „Produkty” – materiały multimedialne udostępniane za pośrednictwem Serwisu odpłatnie, jaki i nieodpłatnie, takie jak: wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza); 
 1. „Konsultacja online” – usługa udzielania konsultacji prawno-podatkowych przez prawników świadczona drogą elektroniczną albo telefoniczną, na zasadach określonych w Regulaminie; 
 1. „Klient”
 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
 1. osoba prawna, 
 1. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, 

który złożył Zamówienie w ramach Serwisu; 

 1. Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu, który złożył Zamówienie w ramach Serwisu, jak również podmiot odwiedzający stronę internetową Serwisu celem zawarcia jednej z powyższych umów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego); 
 1. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem:  
        https://ikidp.pl/polityka-prywatnosci/ 
 1. „TPay”– system bezpiecznych płatności internetowych, prowadzony przez TPay  
        sp. z o.o.; 
 1. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu lub Konsultacji online, zawarta w oparciu o złożone Zamówienie; 
 1.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów lub Konsultacji online ze Sprzedawcą; 
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności; 
 1. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, 
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 287, tj. z dnia 28 stycznia 2020 r.);   

 1. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (e-mail) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, założenia i prowadzenia Konta, składania Zamówień na Produkty, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży za Produkty oraz Konsultacje online, uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów Produktów. Regulamin służy również do prezentacji Produktów znajdujących się w ofercie Usługodawcy. 

 1. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu na zakup Produktu lub Konsultacji online oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.   

§ 3. 

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 
 1. Treści i informacje prezentowane  przez Sprzedawcę w ramach Produktów oraz Konsultacji online   zawierają jedynie jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa i nie może ona być traktowana przez Klienta jako wiążąca w obrocie prawnym. Sprzedawca zastrzega, że korzystając z Produktów i należy dokonać każdorazowo weryfikacji zasadności zastosowania tez lub twierdzeń w niej zawartych w konkretnym stanie faktycznym. Z tego powodu wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również odpowiedzialność Sprzedawcy za korzystanie przez Klienta z Produktów oraz informacji uzyskanych w trakcie Konsultacji online   jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 
 1. Z uwagi na brak zindywidualizowanego charakteru przekazywanych w ramach Dokumentacji informacji, świadczone przez Sprzedawcę usługi nie stanowią usługi doradztwa podatkowego i pomocy prawnej.  

§ 4. 

Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz przeprowadzać  
i odwoływać akcje promocyjne. 

III. Warunki techniczne zamówienia Produktów  

§ 5. 

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. .  W razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie jednego  
  z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS, BlackBerry.  
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta  po zalogowaniu się do Serwisu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia przez Klienta . Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce. 
 1. Jak każde świadczenie drogą elektroniczną, również świadczenie usług poprzez Serwis może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Poniższa przykładowa listy dotyczy zagrożeń, które identyfikujemy jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez nas adekwatnych zabezpieczeń. 
 • możliwość otrzymania spamu (niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną);  
 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;  
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm);  
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware; 
 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);  
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne 
 • piractwo;  
 • sniffing;  
 • możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;  
 • czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;  
 • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego 
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax. 

§ 6. 

 1. Założenie konta i złożenie zamówienia możliwe jest jedynie w języku polskim. Dostęp do materiałów zawartych w serwisie (m.in. kursy, nagrania video, e-booki) możliwy jest wyłączenie po założeniu indywidualnego konta przez Klienta. 
 1. Elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie www. określa dane wymagane do realizacji Zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godzinę na dobę. 
 1. Klient dokonuje zamówienia Produktu lub Produktów zaznaczając wybrany przez siebie tytuł i typ pliku (format) za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym Koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia.   
 1. W Formularzach zamówienia dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich. 
 1. Formularz zamówienia Produktów stanowi ofertę Sprzedawcy, skierowaną do Klientów  
  w przedmiocie zawarcia Umowy.  
 1. W Formularzu zamówienia nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób  niż Klient. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia Produktu będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem nabycia Produktu przez Klienta, poprzez błędne dane widniejące na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze. 
 1. Formularz zamówienia należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia Klient dokonuje również wyboru formy płatności. 
 1. Klient ma do wyboru dwie formy płatności: przelew tradycyjny, BLIK oraz płatność  
  internetowa za pośrednictwem serwisu TPay. W przypadku wyboru formy  
  płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie TPay dostępnym pod adresem: https://tpay.com/o-tpay/bezpieczenstwo-platnosci
 1. Złożenie Zamówienia wymaga oświadczenia: 
 • założeniu indywidualnego konta przez Klienta (procedura automatyczna przy składaniu zamówienia), 
 • o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką oraz o ich akceptacji,  
 • w przypadku wyboru formy płatności internetowej – dodatkowo oświadczenia o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat w TPay, 
 1. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Produktu należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem i Sprzedawcą. 
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Klientowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Klient zostanie przekierowany na stronę TPay, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem. 
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę Formularza zamówienia, na podany przez Klienta a adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy. 
 1. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Produkty, Klient  dokonuje rejestracji w Serwisie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Utworzenie konta Klienta następuje w wyniku umowy o prowadzenie konta Klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Umowa o prowadzenie konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Rejestracja w Serwisie jest warunkiem koniecznym do założenia konta. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu Klienta. 
 1. Klient dokonując akceptacji Regulaminu może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, tj.  wyrazić zgodę w szczególności na otrzymywanie Newslettera i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego materiału. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Klient, który dokonał rejestracji w Serwisie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło. 
 1. Hasło do konta jest znane tylko Klientowi. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.  
 1. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia należy zgłosić Sprzedawcy poprzez wysłanie maila na adres bok@ikidp.pl lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję do wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielnie usunięcie stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta. Usunięcie konta oznacza brak dostępu do zakupionych Produktów w platformie, wyników testów i postępów w nauce, wszystkim co jest związanie z procesem nauczania 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia konta Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, , korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy Sklepu, lub udostępniania Produkty osobom trzecim. 
 1. Dostawa Zamówienia,  tj. udostępnienie zakupionych Produktów, odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Koszt dostawy w całości ponosi Klient. 

IV. Przepisy dotyczące konsumentów 

§ 7.  

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowane wyłączenie do Konsumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.  
 1.  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.   
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.   
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.   
 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.   
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,  
  o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.   
 1. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.   
 1.  Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:   
 1. które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385[1] – art. 385[3] k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,   
 1. które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

V. Własność intelektualna 

§ 8. 

 1. Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe, Produkty oraz inne materiały stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich. 
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów Dokumentacji w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży. 
 1. Uzyskując dostęp do Produktów, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów za wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Regulaminie. 

VI. Procedura reklamacyjna 

§ 9. 

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy: bok@ikidp.pl 
 1. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą. 
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 1. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Sprzedawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. 

VII. Zmiany Regulaminu 

§ 10. 

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym, na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn: 
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Produktów lub stosunku prawnego między Sprzedawcą a Klientem; 
 1. modyfikacji stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z operatorem płatności za usługę – TPay mającą wpływ na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę. 
 1. Zmiana niniejszego Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Serwisie oraz poinformuje bezpośrednio Klientów posiadających Konta o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie. 
 1. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż z upływem 14 Dni roboczych od momentu zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 2. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 11. 

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://ikidp.pl/Regulamin-świadczenia-usług oraz w siedzibie Usługodawcy. 
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 1. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie będą miały przepisy ogólne dotyczące właściwości miejscowej.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
 • Adres konsumenta(-ów) 
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 • Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.