Obowiązkowa opinia fiskusa przy transgranicznym przekształceniu spółki?

Dorota Mariańska
30 października 2023

Istotą przekształcenia transgranicznego jest przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego państwa członkowskiego oraz zmiana jej formy prawnej na zagraniczną, przy jednoczesnym zachowaniu kontynuacji działalności. Czy przy takim transgranicznym przekształceniu polskiej spółki konieczna jest opinia fiskusa w tym przedmiocie?

Obowiązek uzyskania opinii

Konieczność uzyskania wspomnianej opinii związana jest ze zmianami, które weszły w życie wraz z dniem 15 września bieżącego roku.  Z uwagi na zmiany przedsiębiorstwo, które planuje przeprowadzić restrukturyzację swojego biznesu, na przykład połączenie z przedsiębiorstwem z innego państwa Unii Europejskiej, będzie zobligowany do ubiegania się o opinię od szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nawet jeśli ta opinia będzie pozytywna, to wtedy i tak organ podatkowy ma prawo przeprowadzić kontrolę i nałożyć odpowiednie podatki.

Jak wskazują jednak eksperci, konieczność uzyskania zgody organu podatkowego przed dokonaniem restrukturyzacji może znacznie utrudnić ten proces. Jednakże warto podkreślić, że ta procedura opiniowania restrukturyzacji przez organy podatkowe nie jest inicjatywą polskiego ustawodawcy, lecz wynika z implementacji unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Dotyczy ona operacji restrukturyzacyjnych, takich jak przekształcenia, podziały czy połączenia, w których uczestniczą przedsiębiorstwa pochodzące z państw Unii Europejskiej.

Jak wskazuje art. 119zzl ustawy Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek wydaje opinię w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki. Przedmiotem opinii jest:

  1. ocena, czy nie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że transgraniczne przekształcenie, połączenie albo podział spółki może:
  2. stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej lub
  3. być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
  4. stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  5. potwierdzenie, że są zaspokojone lub zabezpieczone zobowiązania pieniężne spółki wobec organów podatkowych lub niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do których wymiaru lub poboru są właściwe organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinia wydawana na wniosek przez szefa KAS

Omawiany wniosek ma zawierać dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki. Są to m.in. dane identyfikujące wnioskodawcę; wskazanie podmiotów dokonujących czynności; wyczerpujący opis czynności; wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć; wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności; określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem oraz inne.

W razie potrzeby zatem organ podatkowy oceni transakcję i wyda opinię w określonym terminie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zasadniczo wydaje opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Wniosek podlega opłacie w wysokości odpowiadającej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

Warto zaznaczyć, że cały proces uzyskania opinii fiskusa może być czasochłonny, dlatego warto zacząć go planować z wyprzedzeniem. W związku z złożonością procedury oraz jej znaczeniem dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji oraz będzie wspierać przedsiębiorcę w procesie uzyskania opinii fiskusa.

Podatki dotyczą praktycznie każdego z nas, warto być na bieżąco Podatki

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...