Aktualności

Czy od zwrotu kosztów za nocleg w delegacji zapłacisz podatek?

Dotychczasowy pogląd zakładał, że koszty związane z oddelegowaniem pracownika do pracy (takie jak zakwaterowanie) stanowiły jego dochód. Nowe orzeczenie NSA w tym przedmiocie jest precedensowe, ponieważ stoi w kontrze z dotychczasową, niekorzystną dla podatników, linią orzeczniczą w temacie przychodu delegowanych pracowników (stosowaną od 2018 roku).

Więcej…

Nadchodzi rewolucja dotycząca cen transferowych

We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy Business in Europe: Framework for Income Taxation (dyrektywa BEFIT). Głównym celem tej dyrektywy jest ustanowienie jednolitych zasad obliczania podstawy opodatkowania CIT dla podmiotów będących podatnikami w Unii Europejskiej, zwłaszcza wchodzących w skład dużych grup kapitałowych.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami podatkowymi, dołącz do Instytutu rejestracja IKiDP

Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości za garaż

W ostatnim czasie w przedmiocie podatku od nieruchomości za garaż zapadł rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego – z dnia 18 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt SK 23/19. Przedmiotem rozważań na gruncie tego orzeczenia była konstytucyjność odpowiednich postanowień ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Więcej…

Rozliczenia CIT w związku z otrzymaniem przysporzenia z fundacji rodzinnej

Podatek dochodowy od osób prawnych, znany jako CIT, jest jednym z podatków obowiązkowych dla wielu podmiotów działających na terenie Polski. Co ważne, także otrzymanie przysporzenia z fundacji rodzinnej w Polsce ma pewne konsekwencje podatkowe, które muszą być rozważone i odpowiednio rozliczone w ramach podatku CIT.

Więcej…

Wyrok NSA w sprawie ulg podatkowych dla rozwijania e-portalu

W ostatnim czasie zapadło istotne orzeczenie NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego) w sprawie o sygnaturze akt II FSK 870/22.

Dotyczyło ono przede wszystkim rozwijania portalu internetowego ze skorzystaniem z preferencyjnej 5% stawki wynikającej z ulgi IP Box (tj. Intellectual Property Box).

Poznaj szczegóły na slajdach obok.

Jaka stawka ryczałtu dla informatyków? – wyroki WSA

Stawka 8,5% ryczałtu dla informatyków zaczęła w ostatnim czasie budzić wątpliwości fiskusa, a wielu z nich zaczęło przegrywać przed sądami w takich sprawach. Obecnie organy podatkowe twierdzą w swoich interpretacjach, że informatycy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie mają prawa do korzystania z 8,5 proc. stawki, a zamiast tego muszą płacić 12 proc.

Więcej…

Dodatkowe warunki zwolnienia wypłat z PIT dla fundacji rodzinnych?

Fundacje rodzinne są stosunkowo nowym podmiotem w polskim prawie. Fundacja te funkcjonują na podstawie odrębnej, stworzonej w tym celu ustawy, a do ich podstawowych celów należy m.in. zachowanie ciągłości rodzinnych przedsiębiorstw. W ostatnim czasie problematyczne okazały się jednak kwestie dotyczące zwolnienia z PIT przychodów fundacji rodzinnej.

Więcej…

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy biura rachunkowego

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej istotnym narzędziem w wielu dziedzinach życia, w tym w rachunkowości. Biura rachunkowe wykorzystują AI do automatyzacji i usprawnienia wielu procesów, co przekłada się na bardziej efektywną i precyzyjną obsługę klientów. Mogą także używać sztucznej inteligencji w zakresie marketingu oraz social media.

Sprawdź inne propozycje dla biur rachunkowych

Jak wygląda kontrola celno-skarbowa i czego dotyczy?

Kontrola celno-skarbowa to procedura przeprowadzana przez organy celne i skarbowe, które ma na celu monitorowanie zgodności z przepisami celno-skarbowymi oraz zwalczanie nielegalnych praktyk związanych z przemytem, unikaniem opodatkowania i naruszaniem przepisów celnych oraz skarbowych. Jak ona jednak wygląda w praktyce i czego dotyczy?

Więcej…

Weryfikacja opłacalności umów z klientami w biurze rachunkowym

Wraz z biegiem czasu w danym przedsiębiorstwie może okazać się, że nie wszystkie umowy zawarte wcześniej z klientami są w praktyce opłacalne dla danego przedsiębiorstwa, w tym także dla biur rachunkowych. Zbliżający się koniec roku kalendarzowego sprzyja natomiast weryfikacji opłacalności umów z klientami w biurze rachunkowym. Na co warto w tym przypadku zwrócić uwagę?  

Więcej…

Czym jest twinning i jak go rozliczać?

Ministerstwo Finansów wydało w dniu 29 sierpnia tego roku wytyczne podatkowe, które odnoszą się do kwestii rozliczeń w ramach programów twinningowych. Dokument ten koncentruje się na sposobie obliczania oraz ściągania od podatników podatku, a także terminach jego wpłaty do organów podatkowych.

Więcej informacji o podatkach i interpretacji podatkowych na Blogu

Zakup przedmiotów od małżonka wliczony w koszty firmowe

W wydanej ostatnio interpretacji podatkowej fiskus potwierdził, że mąż może kupić od żony różnego rodzaju przedmiotu (w tym np. meble) i rozliczyć je w kosztach swojego biznesu (pismo z dnia 4 sierpnia 2023 roku – sygn. 0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM). Wspólność majątkowa w tym wypadku nie stanowi przeszkody.  

Więcej…

Obowiązkowa opinia fiskusa przy transgranicznym przekształceniu spółki?

Konieczność uzyskania wspomnianej opinii związana jest ze zmianami, które weszły w życie wraz z dniem 15 września 2023 r.  Przedsiębiorstwo, które planuje przeprowadzić restrukturyzację swojego biznesu, na przykład połączenie z przedsiębiorstwem z innego państwa Unii Europejskiej, będzie zobligowane do ubiegania się o opinię od szefa KAS.   Więcej…

Na czym polega ulga IP-box?

Ulga IP-Box została wprowadzona w roku 2019 i obejmuje praktycznie wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% stawki podatku dochodowego, która ma na celu stworzenie bodźców finansowych dla firm, które inwestują w badania i rozwijanie nowych technologii, produktów i rozwiązań.

Dołącz do Instytutu

Niższe limity podatkowe w VAT w 2024 roku?

Przewidywane na 2024 rok limity podatkowe mają być niższe aniżeli te w 2023 roku. Skutkuje to tym, że mniejsza liczba przedsiębiorców będzie mogła uzyskać status tzw. małego podatnika. Jest to taka osoba, u której wartość sprzedaży  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Więcej…

Podatki płacone przez influencerów – nowy ważny wyrok WSA!

Zdaniem fiskusa, przepisy podatkowe nie ograniczają formy wynagrodzenia, dlatego wynagrodzenie nie musi być w postaci płatności pieniężnej, może to być także świadczenie rzeczowe. Z tym nie zgodziła się spółka, która wniosła skargę do WSA na tę decyzję.

Więcej…

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dot. amortyzacji podpisana!

Przepisy prawne w Polsce w ostatnim czasie ulegają ciągłym zmianom. Kwestie te dotyczą także aspektów podatkowych.

W przeciągu ostatnich miesięcy doszło również do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym w zakresie amortyzacji.

Sprawdź inne, ważne informacje podatkowe

Rachunkowość fundacji rodzinnej – o czym warto pamiętać?

Kluczowe pytania w tym zakresie odnoszą się do tego jak ująć księgowo i jak księgować realizację celów fundacji rodzinnej? W tym przypadku mamy do czynienia z gromadzeniem majątku, zatem według ustawy o fundacji rodzinnej, mamy obowiązek wyceny rynkowej takiego mienia. Jak przeprowadzić taką wycenę?

Więcej…

Kto przeprowadza kontrolę podatkową, ile ona trwa i jak wygląda?

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Taką kontrolę podejmuje się z urzędu. Co do zasady organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej…  

Więcej…

Dlaczego klienci zmieniają biura rachunkowe?

Klienci zmieniają biura rachunkowe z różnych powodów, które mogą wynikać z niezadowolenia z obecnej współpracy, potrzeby dostosowania się do zmieniających się wymagań biznesowych lub innych czynników.

Jednym z najczęstszych powodów zmiany biura rachunkowego jest niezadowolenie klienta z jakości usług.

Więcej dla biur rachunkowych – sprawdź

Nowy niekorzystny dla firm wyrok NSA dotyczący tzw. klauzuli GAAR

Klauzula GAAR ma na celu zapobieganie działaniom mającym na celu unikanie opodatkowania w sposób niezgodny z duchem przepisów podatkowych, choć formalnie można by uznać je za legalne. W ostatnim czasie zapadł w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który odnosi się do kwestii związanych z tą klauzulą, a który można uznać za niekorzystny dla firm.   Więcej…

Czego nie wiedziałeś o działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana, zwana również działalnością nieewidencjonowaną, jest jednym ze sposobów prowadzenia biznesu w Polsce. Nie wymaga ona zakładania spółki ani spełniania wielu formalności związanymi z rejestracją w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czy też KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).   

Więcej…

Ciągłe nowelizacje – czyli o tempie zmian prawa podatkowego w Polsce

Księgowi i doradcy podatkowi musieli w I półroczu zapoznawać się ze zmianami podatkowymi średnio co 11,3 dnia.

Najwięcej zmian podatkowych zostało wprowadzonych w życie w kwietniu br., kiedy trzykrotnie została znowelizowana ustawa o PIT, ustawa o VAT oraz Ordynacja podatkowa.

Przesuń slajdy i dowiedz się więcej!

Brak PCC od mieszkania kupionego na licytacji?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił wcześniejszą, niekorzystną dla podatników interpretację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Takie rozwiązanie należy uznać za słuszne i korzystne dla podatników nabywających nieruchomość w ten właśnie sposób. Sprawdź

Więcej…

Jak wyglądają statystyki dotyczące interpretacji podatkowych w Polsce?

W I półroczu 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zdecydowanej większości przypadków uznał stanowisko wnioskodawców za prawidłowe. Tylko w jednej czwartej wydanych interpretacji nie podzielił opinii podatnika (25%).  

Więcej…

Rozliczanie ulgi sponsoringowej w zeznaniu rocznym

Ulga sponsoringowa to instrument podatkowy, który ma na celu zachęcanie firm do wspierania działań kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i charytatywnych poprzez przekazywanie środków finansowych na te cele. 

Taką ulgę sponsoringową należy odpiowiednio rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Przesuń slajdy i dowiedz się więcej!

Nowe propozycje dotyczące składki zdrowotnej?

Jak wskazuje Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu prawnego Lewiatana: ,,Naliczenie składki zdrowotnej jako procent dochodu podatkowego jest skrajnie niesprawiedliwe społecznie. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne dziesiątki albo setki tysięcy złotych”.  

Więcej…

Wchodzą w życie e-paragony w nowej odsłonie!

Od dnia 15 września 2023 roku wchodzą w życie przepisy, które umożliwią stosowanie nowej platformy Ministerstwa Finansów, zwanej “HUB-em paragonowym“, która to platforma będzie używana do wystawiania paragonów.

Więcej…

Impreza integracyjna w kosztach uzyskania przychodów?

W tym zakresie w ostatnim czasie wydał decyzję Dyrektor KIS. Wnioskodawca była spółka akcyjna C., która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji. Wnioskodawca organizował w przeszłości i planuje organizować w przyszłości branżowe spotkanie okolicznościowe o charakterze integracyjnym.

Więcej o KUP –  Koszty uzyskania przychodu

Szkolenie dla freelancera w kosztach podatkowych

W ostatnim czasie w tej kwestii została wydana interpretacja indywidualna dyrektora KIS (nr 0114-KDIP2-2.4010.228.2023.2.PK). Wnioskodawca – spółką z branży informatycznej pyta, czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy CIT koszty szkoleń będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?  

Więcej…

Sprzedaż zebranych grzybów bez podatku?

Sprzedaż własnoręcznie zebranych grzybów czy też owoców to popularna forma dodatkowego zarobku lub nawet głównej działalności dla wielu osób. Jednak prowadzenie takiej działalności wiąże się z pewnymi kwestiami, które należy uwzględnić, w tym aspektami prawno-podatkowymi oraz praktycznymi aspektami gospodarczymi.

Więcej…

Na co zwracają uwagę klienci przy wyborze biura rachunkowego?

Klienci przy wyborze biura rachunkowego zwracają uwagę na wiele czynników, które wpływają na ich decyzję. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest kluczowy dla prowadzenia skutecznej i zgodnej z przepisami działalności gospodarczej. Na co zatem najczęściej klienci zwracają uwagę?

Szukasz przydatnych informacji dla biura rachunkowego? Zapraszamy  Blog biuro rachunkowe

Zmiany w obrocie ziemią rolną dla fundacji rodzinnych?

Fundacje rodzinne były uprawnione do swobodnego działania na gruntach rolnych oraz prowadzenia gospodarstw rolnych, ponieważ nie były objęte ograniczeniami wynikającymi z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ostatnio Sejm zakończył prace nad przepisami, które pozbawiają te fundacje tego uprawnienia.

Więcej…

Co sprawdza Urząd Skarbowy w trakcie kontroli podatkowej?

Urząd Skarbowy w Polsce przeprowadza kontrole podatkowe w celu sprawdzenia, czy podatnicy przestrzegają obowiązujących przepisów podatkowych oraz czy prawidłowo rozliczają swoje dochody i płacą wymagane podatki. Jakie jednak informacje dokładnie może sprawdzać fiskus w trakcie trwania kontroli podatkowej?  Więcej…

Prowadzenie bloga sposobem na niższy podatek?

Przedsiębiorcy prezentują w Internecie swoje życie w formie bloga z nadzieją, że wydatki zostaną zaliczone do kosztów firmowych. W pewnych przypadkach urzędy skarbowe kwestionują takie wydatki, a pomimo tego sądy orzekają, że prowadzenie bloga o charakterze powiązanym z działalnością gospodarczą stanowi koszty firmowe.

Przegląd najnowszych tematów podatkowych znajdziesz tutaj  Blog podatki

Brak PCC od pierwszego mieszkania – katastrofa dla gmin?

PCC to rodzaj podatku pobieranego w Polsce od różnych umów i transakcji cywilnoprawnych, takich jak np. sprzedaż nieruchomości, umowy darowizny, umowy pożyczki oraz wielu innych. PCC jest ważnym źródłem dochodów dla samorządów lokalnych. Czy brak tego podatku od pierwszego mieszkania będzie zatem stanowił katastrofę dla gmin?  Więcej…

Wydatki na bufet dla pracowników jako koszty podatkowe

Wydatki na bufet pracowników stanowią często stosowaną praktykę w firmach, mającą na celu zapewnienie posiłków lub przekąsek dla pracowników w miejscu pracy. W wielu krajach istnieją przepisy regulujące, czy i w jakim zakresie te wydatki mogą być uznawane za koszty podatkowe

Więcej…

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to najlepsza forma działalności?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce daje przedsiębiorcom wiele możliwości wyboru odpowiedniej formy prawnej. Jedną z najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), która nie jest jednak najlepszą formą działalności – jest ona często NIEbezpieczna, NIEefektywna i po prostu często NIE dla Ciebie.

A może spółka z o.o.?  Sprawdź

Rachunkowość fundacji rodzinnej

Przy kwestiach związanych z fundacją rodzinną musimy brać pod uwagę różnego rodzaju akty prawne – w tym przede wszystkim ustawę o fundacjach rodzinnych, jak i ustawę o rachunkowości (niekiedy także inne akty prawne takie jak ustawa o PIT, ustawa o CIT czy też ustawa o VAT). Pojawia się zatem pytanie – jakie cele powinna spełniać księgowość fundacji rodzinnej?

Więcej…

Możliwość skorzystania z E-PIT także dla przedsiębiorców?

E-PIT (czyli PIT w formie elektronicznej) to narzędzie umożliwiające składanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną. W Polsce od kilku lat jest ono dostępne dla osób fizycznych, którzy mogą składać swoje zeznania PIT online. Jednakże istnieją głosy postulujące, aby także przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z E-PIT. 

Więcej…

Kolejne zmiany w działalności nierejestrowanej?

W lipcu 2023 roku zmiany spowodowały podniesienie limitu dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej z 50% do 75% minimalnego wynagrodzenia. A rząd planuje już kolejne zmiany, m.in. ma zostać wprowadzona roczna granica przychodu, zamiast obecnej miesięcznej.

Dołącz do nas  IKiDP – rejestracja

Państwo będzie miało pełny wgląd w tajemnice przedsiębiorstwa? – projekt zmian

W ostatnim czasie pojawiły się jednak głosy, że państwo w Polsce ma zamiar uzyskać dostęp do tajemnic przedsiębiorstw prywatnych. Propozycja, że państwo będzie miało pełny wgląd w tajemnice przedsiębiorstwa, budzi wiele kontrowersji i ma liczne implikacje, nad którymi warto się zastanowić. Więcej…

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej bez podatku dochodowego?

W ostatnim czasie została wydana interpretacja indywidualna, która dotyczył tego, czy wniesienie akcji do fundacji rodzinnej przez wnioskodawcę będzie powodować powstanie po jego stronie dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych, w szczególności akcji na fundację.

 Kurs “Fundacja rodzinna”

Mały ZUS plus planowany bez ograniczeń czasowych

Rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których dochody nie przekraczają 120 tys. zł rocznie, jest Mały ZUS Plus. Od 1 lutego 2020 roku istnieje możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tego programu. Czy niższe składki na będzie można płacić bez ograniczeń 36 miesięcy?

Więcej…

Kto podlega KSeF i jakie faktury muszą się w nim obowiązkowo znaleźć?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to narzędzie wprowadzone w Polsce mające na celu usprawnienie procesu wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Pojawia się pytanie, jakiego rodzaju faktury będą obowiązkowe i wprowadzanie których faktur do systemu będzie konieczne.

Więcej…

KSeF w biurze rachunkowym

Kończy się wystawianie faktur „od Sasa do Lasa”. Teraz mamy precyzyjny zbiór danych, które muszą się pojawić. Ujawniać też tam trzeba datę dostawy. To nie może być tak, że my tę datę weźmiemy sobie nie wiadomo skąd – ujawniamy ją i ona będzie liczona, uwzględniana

Więcej…

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej – płatna od przychodu?

W ostatnim czasie w polskim systemie podatkowym oraz prawnym (w tym także w ubezpieczeniach społecznych) trudno jest o tydzień, w którym nie dochodziłoby do jakichś zmian bądź też nie były planowane kolejne nowelizacje. Podobnie ma to miejsce ostatnio, gdyż ustawodawca planuje także zmiany w zakresie składki zdrowotnej.  Więcej…

Sportowcy i celebryci także mogą odliczać koszty uzyskania przychodów?

Dla sportowców i celebrytów, którzy uzyskują dochody z działalności artystycznej, sportowej, reklamowej czy medialnej, ważne jest zrozumienie, jakie wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te są odliczane od dochodu, co pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania i związane z tym obowiązków podatkowych.

Dołącz do nas na Facebook’u, będziesz lepiej poinformowana i weźmiesz udział w wydarzeniach online  IKiDP – Facebook

Urząd Skarbowy chce wydłużyć blokady kont bankowych

W Polsce urząd skarbowy ma prawo do blokowania kont bankowych podatników w określonych sytuacjach. Blokada kont bankowych jest jednym ze środków, które może zostać zastosowany przez organy podatkowe w celu egzekwowania wierzytelności podatkowych i zapewnienia rzetelnego poboru należności podatkowych. Planowane zmiany w Ordynacji Podatkowej mogą rozszerzyć uprawnienia fiskusa.  Więcej…

KSeF – na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Trzeba pamiętać, że przejście na system elektronicznego wystawiania faktur ma na celu ułatwienie walki z oszustwami podatkowymi związanymi z VAT-em i w rezultacie ma przyczynić się do zwiększenia wpływów budżetowych na kolejne lata. Krajowy System e-Faktur został zaprojektowany w celu unowocześnienia procesów związanych z fakturowaniem oraz obiegu dokumentów.

Więcej…

Kara od fiskusa za zwrot składki zdrowotnej?

W 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy przekroczyli kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne i otrzymają zwrot nadpłaconej sumy. To spowoduje konieczność korekty ich rozliczeń podatkowych za poprzedni rok, w wyniku czego będą zmuszeni wpłacić dodatkowy podatek dochodowy oraz ponieść koszty związane z odsetkami za opóźnienia. Szukasz informacji o ubezpieczeniach społecznych i podatkach?

Dołącz do nas  IKiDP – Rejestracja

Uniknięcie podatku od ukrytych zysków przez fundację rodzinną?

Mimo, że przepisy dotyczące fundacji rodzinnych w Polsce nie obowiązują zbyt długo, nasz ustawodawca już stara się wprowadzać zmiany w tym zakresie i dostosowywać prawo do powstających na gruncie fundacji rodzinnych problemów prawnych oraz luk w prawie. Jedna z takich zmian odnosi się do wprowadzenia do ustawy pojęcia ukrytych zysków.

Więcej…

Fiskus nie nałoży podatku cukrowego na producenta – wyrok NSA

W sprawie dotyczącej podatku cukrowego zapadł ostatnio głośny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt III FSK 92/23. Sprawa zaczęła się od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który złożyła spółka zajmująca się produkcją wyrobów alkoholowych oraz napojów bezalkoholowych słodzonych. Więcej…

Rozliczenie sauny w kosztach podatkowych?

W kosztach podatkowych w zależności od danego przypadku możemy zawrzeć wiele rożnych elementów. Pytanie brzmi jednak – czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także wydatki związane z zakupem np. sauny?

Bądź z nami na Instagramie  IKiDP – Instagram

Koszty usług windykacyjnych jako koszty uzyskania przychodów

Usługi windykacyjne są wyraźnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W katalogu ustawowym wydatków, które nie są uznawane za koszty podatkowe, wymieniono między innymi koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań. Jednakże, to wykluczenie nie dotyczy kosztów poniesionych na czynności windykacyjne. Więcej…

Zakup auta przez osobę niepełnosprawną zwolniony z PCC?

Wnioskodawca będący osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, zadał w tej sprawie pytanie dotyczące tego, czy może on skorzystać ze zwolnienia z płacenia PCC w sytuacji, gdzie w orzeczeniu ma on wskazane, iż jest on: “uznany w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności”.  Więcej…

Problem z wniesieniem obligacji do fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna jest tworzona przez członków rodziny w celu zarządzania i ochrony rodzinnego majątku, m.in. takich jak wspieranie dziedzictwa rodzinnej fortuny i zabezpieczenie przyszłości członków rodziny. W ostatnim czasie pojawiło się jednak pytanie – czy można wnieść obligacje do fundacji rodzinnej?

Bądź z nami na Instagramie  IKiDP – Instagram

Koparka kryptowalut także może być kosztem uzyskania przychodów?

Koparka kryptowalut jest urządzeniem wykorzystywanym do wydobycia kryptowalut, takich jak np. Bitcoin. W niektórych jurysdykcjach uznawana jest za narzędzie generujące przychody, czyli jej zakup jest kosztem uzyskania przychodu. Pojawia się pytanie czy w Polsce również koparka kryptowalut może być potraktowana jako koszt podatkowy?  Więcej…

Nota obciążeniowa z windykacji i egzekucji w kosztach uzyskania przychodów?

Koszty związane z windykacją i egzekucją są często nieodłączną częścią działalności przedsiębiorstw. Obejmują one różne wydatki związane z odzyskiwaniem niezapłaconych należności od dłużników, które powinny być uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów.  Więcej…

Co warto publikować na LinkedIn prowadząc biuro rachunkowe?

Prowadzenie biura rachunkowego to działalność, która wymaga nie tylko profesjonalizmu i doświadczenia, ale również aktywności w budowaniu wizerunku i pozyskiwaniu klientów. LinkedIn jest doskonałą platformą do promocji i networkingu w świecie biznesu, w tym również dla biur rachunkowych. Prowadzisz biuro rachunkowe? Sprawdź, co dla Ciebie mamy  Blog IKiDP – biuro rachunkowe

Czym jest tzw. ulga za złe długi?

Ulga za złe długi najczęściej stosowana jest w przypadku, kiedy to nasi kontrahenci pozostają w zwłoce albo opóźnieniu z zapłatą należnych nam należności. Wówczas bowiem nadal jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu wystawionych faktur, mimo że faktycznie nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty od naszego kontrahenta.  Więcej…

Rewolucyjny wyrok TSUE dla kredytów frankowych!

W czerwcu 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który miał rewolucyjne znaczenie dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Wyrok ten stanowi przełom w dotychczasowych rozważaniach prawnych dotyczących problemów kredytobiorców i przynosi nową nadzieję dla tysięcy osób zmagających się z trudnościami spowodowanymi zmianą kursu waluty.  Więcej…

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Rada Ministrów zaakceptowała już propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. W roku 2023 najniższa krajowa pensja wzrosła od 1 stycznia do 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiła już 3600 zł brutto. 

Dołącz do instytutu.

Catering dietetyczny w kosztach podatkowych?

Przedsiębiorczyni wskazała w wniosku do Dyrektora KIS, że zapewnienie pracownikowi cateringu dietetycznego w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy, a zatem jednocześnie – do zabezpieczenia źródła przychodów z działalności gospodarczej.   

Więcej…

Możliwość uznaniowego nakładania sankcji VAT przez fiskusa?

Analizując przepisy SLIM VAT3 warto jednak wskazać na brak klarownych kryteriów dotyczących obniżki sankcji, co daje dużą swobodę urzędnikom w podejmowaniu decyzji na podstawie własnego uznania. Natomiast podatnicy nie posiadają narzędzi, które umożliwiałyby im kwestionowanie tych decyzji.  Więcej…

Fiskus zaczyna sprawdzać podatników w social mediach?

Działania podatników w social media mogą dostarczać informacji na temat ich stylu życia i wydatków, które mogą być niezgodne z deklarowanymi dochodami. Jeśli podatnik twierdzi, że ma niskie dochody, ale na podstawie zdjęć i wpisów w mediach społecznościowych widać, że prowadzi drogi tryb życia, może to wzbudzić podejrzenia organów podatkowych.

Dołącz do instytutu.

Ważne zmiany, które wchodzą w życie 1 lipca 2023!

Prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom, na które trzeba być gotowym. Wiele z przepisów podatkowych zostało już opublikowanych w ramach ustaw, natomiast wchodzą one w życie dopiero wraz z początkiem lipca 2023 roku. Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono w Polsce kilka istotnych zmian w systemie podatkowym, na które warto zwrócić uwagę.  Więcej…

Mały ZUS plus dla przedsiębiorców jeszcze przez kolejny rok?

W ostatnim czasie do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Senat RP i następnie zostać podpisana przez Prezydenta RP. Takie rozwiązanie może być jednak wyjątkowo korzystne dla wielu przedsiębiorców.  Więcej…

Dodatkowy podatek PCC od kilku mieszkań?

26 maja 2023 roku odbyło się drugie czytanie projektu ustawy rządowej dotyczącej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono poprawkę, która zakłada wprowadzenie dodatkowego 6% podatku od czynności cywilnoprawnych dla zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego na tej samej działce. Obejrzyj grafikę,  
polub nasz profil na Instagramie

Zegarek w interpretacji Dyrektora KIS – KUP czy NKUP?

W kosztach uzyskania przychodów można uwzględnić różne wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym zakup narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu. Pytanie brzmi, czy jednym z takich wydatków może być zegarek, który może pełnić zarówno funkcję praktyczną, jak i reprezentacyjną?   Więcej…

Zakup kampera kosztem podatkowym?

W Polsce, koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zaliczone do odpisów podatkowych. W przypadku zakupu kampera, czy można uznać go za koszt uzyskania przychodów? W tej sprawie odpowiedzi udzielał w ostatnim czasie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 Więcej…

Pomysły na reelsy na Instagramie dla biura rachunkowego

W dzisiejszych czasach media społecznościowe, takie jak Instagram, stały się ważnym narzędziem dla firm, w tym biur rachunkowych, do promocji swoich usług i angażowania klientów. Reelsy, czyli krótkie filmy (rolki) są jednymi z nowszych narzędzi udostępnionych przez Instagram. Więcej przydatnych wskazówek dla biur rachunkowych  
Sprawdź wpisy na blogu

Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego na rozliczenia podatkowe

Od 16 marca 2022 roku w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Został wprowadzony za pomocą rozporządzenia Ministra Zdrowia, które to wprowadziło stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawdopodobnie za mniej więcej półtora miesiąca ten stan zostanie zniesiony – planowo wraz z dniem 1 lipca 2023 roku.   Więcej…

Statut fundacji rodzinnej – o czym warto pamiętać

Statut jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu, który określa cele działania, zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną fundacji. Zasadą jest, że to fundator ustala statut. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego. Określa m.in. nazwę fundacji rodzinnej, siedzibę fundacji rodzinnej czy szczegółowy cel fundacji rodzinnej…

Więcej…

SLIM VAT 3 – co trzeba pamiętać

Jednym z ostatnich pakietów zmian wprowadzonych w polskim prawie podatkowym jest tzw. SLIM VAT 3 dotyczący podatku od towarów i usług.

Pakiet zmian zostanie wdrożony do polskiego porządku prawnego od dnia 1 lipca 2023 roku.

Sprawdź wpisy na blogu

Podatek od prezentu na komunię

Komunia święta jest ważnym wydarzeniem w życiu wielu polskich rodzin. W ramach tego święta, dzieci otrzymują zazwyczaj prezenty od rodziny i przyjaciół, nierzadko o całkiem dużej wysokości. Często dochodzi także do przekazania gotówki w formie prezentu z tej okazji. W kontekście podatkowym może się pojawić pytanie dotyczące opodatkowania takich prezentów.  

Więcej…

Instytucje finansowe będą raportować administracji podatkowej o płatnościach transgranicznych

Nowy obowiązek dla instytucji finansowych w Polsce dotyczący raportowania administracji podatkowej o płatnościach. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, instytucje finansowe w Polsce, takie jak banki, mają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji na temat płatności transgranicznych.  Więcej…

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców od stycznia 2024 roku

Od stycznia 2024 roku w Polsce wejdzie w życie pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, mający na celu wspieranie rozwoju i uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają na celu stymulowanie innowacyjności, poprawę warunków prowadzenia biznesu oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Sprawdź najnowsze wpisy na blogu! 

Czy doradztwo przy zbyciu udziałów może stanowić koszty uzyskania przychodów?

Proces zbycia udziałów w firmie często wiąże się z różnymi kosztami, w tym także kosztami doradztwa oraz konsekwencjami podatkowymi. W tym przedmiocie zostało w ostatnim czasie wydane pismo z dnia 22 marca 2023 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie o sygnaturze akt 0113-KDIPT2-3.4011.83.2023.1.GG.   Więcej…

Manicure w kosztach podatkowych?

Kluczowe znaczenie w tym kontekście posiada wydana niedawno indywidualna interpretacja z dnia 22 marca 2023 roku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD. Firma wnioskodawczyni zajmuje się głównie obszarem fotografii/video kulinarnym i produktowym – tworzy ona m.in. video oraz zdjęcia kulinarne krok po kroku z widocznymi dłońmi.

Więcej…

Nowe uprawnienia dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce to ważna instytucja zajmująca się ochroną i wsparciem przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W ostatnim czasie zyskał on nowe uprawnienia.
sprawdź co nowego na blogu! 

Limity płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących tego, czy zostaną ograniczone limity związane z płatnościami gotówkowymi pomiędzy przedsiębiorcami. Jak kształtują się regulacje prawne w tym zakresie? Jakie są obecnie limity i jakie planowane są na 2024 rok?

Więcej…

Podatek od plastiku uchwalony – na co się przygotować?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców dotyczących gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także innych ustaw, do obrotu nie będą mogły być wprowadzane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. W praktyce oznacza to, że w 2024 roku znikną z rynku niektóre produkty… Więcej…

Jak efektywnie współpracować z Twoim księgowym/księgową? O czym warto pamiętać?

Współpraca z księgowym/księgową jest kluczowa dla prowadzenia biznesu. Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala na utrzymanie klarowności finansowej firmy oraz pozwala na uniknięcie problemów związanych z podatkami. Aby współpraca z księgowym/księgową była jak najbardziej efektywna, warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Sprawdź kurs Komunikacja w biurze rachunkowym! 

Wyższy próg dla działalności nierejestrowanej – ile wynosi obecnie?

W Polsce prowadzenie takiej działalności jest w pełni legalne, jednak konieczne jest spełnienie ku temu odpowiednich przesłanek. W ostatnich czasach tego typu działalność staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza z uwagi na coraz wyższe limity, jakie można osiągać z tego tytułu działalność. Więcej…

Nowe przepisy o walce z oszustwami VAT w e-commerce

Nowelizacja ustawy o VAT, przyjęta w kwietniu przez Sejm, zakłada wzmocnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych, co ma ułatwić zwalczanie oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce.

Jeżeli interesują Cię tematy e-commerce to sprawdź także:
Fiskus otrzyma dane handlujących w Internecie

Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych przez pracodawcę

W Polsce, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnych narzędzi i sprzętu do wykonywania pracy. Zasadą jest zatem, że pracodawcy muszą zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt i wyposażenie.

Więcej…

Korekta PIT – jak ją złożyć? Czy trzeba ją uzasadniać?

Czas składania rocznych PITów już za nami, ale pewnie część Was będzie składać korekty, więc spieszymy z podsumowaniem tematu korekt. Korekta PIT (czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) to zmiana złożonego już zeznania podatkowego przez podatnika w celu poprawienia popełnionych błędów lub uzupełnienia brakujących informacji. Korekty PIT są dozwolone i przewidziane.   Więcej…

Dlaczego nie zakładać firmy pierwszego dnia miesiąca?

Nie zawsze mamy przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa świadomość tego, na co warto zwrócić uwagę i o niektórych aspektach dowiadujemy się dopiero po fakcie.

Warto pamiętać zatem, że istnieje jeden podstawowy powód, dla którego odradza się zakładanie firmy pierwszego dnia miesiąca.

Sprawdź także, co nowego u nas na blogu

Blog – IKiDP

Jakie korzyści daje fundacja rodzinna i co warto o niej wiedzieć?

 Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem, który może przynieść wiele potencjalnych korzyści, o których warto wiedzieć i z uwagi na które warto zastanowić się nad powołaniem do życia tego typu podmiotu.   

Więcej…

Księgowy a doradca podatkowy – różnice

Księgowi są odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw i innych organizacji.

Doradca podatkowy zaś to zawód, który zajmuje się doradztwem podatkowym dla firm i klientów indywidualnych.

Pomiędzy tymi dwoma zawodami istnieją jednak odpowiednie podobieństwa oraz różnice   Więcej…

Przyszła emerytura – jak ją wyliczyć z użyciem nowego kalkulatora?

Nowy kalkulator dotyczący prognozowanej emerytury został w Polsce wprowadzony w przeciągu ostatnich miesięcy.

Kalkulator emerytalny ZUS umożliwia wyliczenie przyszłej emerytury na podstawie wprowadzenia kilku danych.  

Więcej…

Czym jest Program Współdziałania z organami skarbowymi?

W ostatnich latach doszło do wprowadzenia nowego Programu Współdziałania z organami skarbowymi. Nie jest to jednak do tej pory popularny w Polsce program.

Według Ewidencji podatników, z którymi Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawarł umowę o współdziałanie, do tej pory z Programu skorzystało zaledwie dziesięć podmiotów.

Zalety podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to forma organizacyjna, która umożliwia prowadzenie biznesu z ograniczonym ryzykiem dla właścicieli spółki oraz z preferencjami m. in. podatkowymi lub w zakresie ubezpieczeń społecznych.  Więcej…

Wydatki na siłownię i salę do ćwiczeń w kosztach uzyskania przychodów

Kwestie związane z wydatkami na siłownię oraz salę do ćwiczeń oraz ich zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów były rozpatrywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał w dniu 13 lutego 2023 roku interpretację w tym przedmiocie (nr 0111-KDIB1-1.4010.777.2022.2.SG).  Więcej…

Sprzedaż usług biura rachunkowego

Biuro rachunkowe specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z prowadzeniem księgowości i podatkami. Sprzedaż usług biura rachunkowego polega zaś na oferowaniu klientom różnorodnych usług księgowych, podatkowych i doradczych i warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób warto to robić.

Już dziś zadbaj o rentowność i finanse Twojego biura rachunkowego!   Kurs – Sprzedaż i rentowność usług księgowych

Nowelizacje ustawy o VAT – zmiany dotyczące ryczałtu od najmu

Podatek VAT w Polsce jest podatkiem powszechnym, który obejmuje większość towarów i usług. W ostatnim czasie zostały wprowadzone natomiast zmiany do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące między innymi ryczałtu od najmu. Co w praktyce ulegnie zatem zmianie?  Więcej…

Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Wzrost kwoty wolnej od podatku

W ostatnim czasie Sejm RP przyjął nowe przepisy, które zwiększają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Zmiany te wynikają z tzw. ustawy deregulacyjnej, która wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych. Przyjęte przez Sejm przepisy zwiększają próg przychodowy dla działalności nieewidencjonowanej oraz zwiększają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.   Więcej…

Nowy system informacji emerytalnej w Polsce?

Obecnie w Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W niektórych przypadkach możliwe jest także przejście na wcześniejszą emeryturę.

Aktualnie każdy może samemu wyliczyć swoją przyszłą emeryturę za pomocą nowego kalkulatora, który dostarcza w tej kwestii orientacyjnych danych i dostępny jest na PUE ZUS, z jego pomocą można samodzielnie wyliczyć przyszłą emeryturę.

Dyrektywa work-life balance – zmiany w prawie pracy

Dyrektywa work-life balance to akt prawny Unii Europejskiej, który ma na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Dyrektywa ta została przyjęta przez Parlament Europejski 4 kwietnia 2019 roku, w Polsce przepisy dotyczące tej dyrektywy zostaną wdrożone jednak dopiero w przeciągu najbliższych dni.  Więcej…

Czy zbiórki charytatywne będą opodatkowane?

Zbiórki charytatywne to forma pozyskiwania środków finansowych na cele dobroczynne, które są organizowane przez różnego rodzaju organizacje, w tym przez fundacje, stowarzyszenia, kościoły czy też szpitale. W Polsce, zbiórki charytatywne są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne, jednak w ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje w tym zakresie…  Więcej…

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego powołany 1.01.1997 ustawą z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym. Dziś aktywni doradcy podatkowi w Polsce to około 7,3 tys. osób.

Osoba, która chce zostać doradcą podatkowym, musi spełnić szereg wymagań prawnych oraz merytorycznych, następnie zdać egzamin i uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

Podnoś swoje kwalifikacje i dołącz do Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego  IKIDP-rejestracja…

Jakie są dni wolne dla pracownika w Wielkanoc 2023?

Pracownikowi z tytułu zawartego stosunku pracy przysługuje szereg różnego rodzaju praw oraz obowiązków. Większość z nich określonych jest na gruncie Kodeksu pracy, natomiast niektóre wynikają także z innych ustaw lub rozporządzeń. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, warto przypomnieć to, które dni są wolne dla pracowników w 2023 roku na Wielkanoc.   Więcej…

Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.671.2022.4.ID – PIT od publikowania w Internecie treści erotycznych?

W ocenie wnioskodawcy przychody pochodzące z wykonywania czynności faktycznych pozostających w konflikcie z zasadami współżycia społecznego są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT…   Więcej…

Cztery pomysły na posty w social media dla biura rachunkowego

Jeżeli chcesz publikować w social media np. na Instagram to podziel pracę na 4 obszary:

1. posty merytoryczne

2. przykłady/case study

3. autorskie zdjęcia lifestylowe

4. video

Nowa wersja projektu ustawy o KSeF

Wraz z 15 marca 2023 roku został opublikowany projekt ustawy Ministerstwa Finansów o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur.

W stosunku do zapowiedzi w tym zakresie, w projekcie ustawy zostało wprowadzonych jednak kilka istotnych zmian.Poza projektem ustawy, powstały także dwa projekty rozporządzeń wykonawczych.   Więcej…

Fundacja rodzinna. Zegar tyka…

Zegar tyka… Nieubłaganie zbliża się termin, w którym w życie wejdą przepisy dotyczące fundacji rodzinnej.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji oraz opracowań dotyczących fundacji rodzinnych, jednak nie wszyscy są zaznajomieni ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi tego nowego podmiotu w polskim porządku prawnym…   Więcej…

Szwedzki stół dla pracownika bez opodatkowania?

Szwedzki stół to forma organizacji wyżywienia pracowników, w której pracownicy mają dostęp do różnorodnych potraw serwowanych na stole.

W Polsce, co do zasady, wydawanie posiłków dla pracowników jest traktowane jako forma świadczenia dodatkowego wynagrodzenia i jest opodatkowane. Jednak istnieje wyjątek dla tzw. szwedzkiego stołu, który nie podlega opodatkowaniu.

11 sposobów na zmniejszenie podatku PIT za 2022 rok

2022 r. obfitował w zmiany podatkowe, obowiązujący od początku roku Polski Ład namieszał w dotychczas znanych przepisach, głównie ze względu na wyłączenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej i podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. To właśnie za sprawą tej ostatniej zmiany w zeznaniach rocznych możliwe są zwroty podatku…   Więcej…

Trzy kroki do założenia własnego biura rachunkowego

Wiele osób zastanawia się często nad ,,przejściem na swoje” i założeniem własnego biznesu, zamiast pracy na etacie. Podobnie często ma to miejsce w przypadku księgowych oraz założenia własnego biura rachunkowego. Nie każda osoba jednak wie, w jaki sposób może prowadzić własną działalność, o co należy wcześniej zadbać oraz w jaki sposób można założyć własne biuro rachunkowe. …   Więcej…

Czy rodzice naprzemiennie opiekujący się dzieckiem lub dziećmi mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania?

W ostatnim czasie doszło do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, o której wnioskował ojciec korzystający z opieki naprzemiennej nad dwójką dzieci…   Więcej…

Bezpłatny webinar prof. Adama Mariańskiego ” Rola doradcy w procesie sukcesji biznesu z wykorzystaniem fundacji rodzinnej ” – 28 marca br., 19.00 – 20.00

  • Kiedy firma rodzinna powinna najbardziej liczyć na wsparcie doradcy?
  • Jak fundacja rodzinna zabezpiecza interes firmy i wspiera rodzinę?
  • Co zrobić, aby doradca zbudował swoją pozycję zaufanego partnera firmy i rodziny?

Dołącz do bezpłatnego webinaru.

Od 1 marca 2023 roku wyższe limity dorabiania do emerytury

Prawo do świadczenia emerytalnego mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz te, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Możliwe jest ,,dorobienie” sobie określonej kwoty do emerytury, tak aby nie stracić świadczenia emerytalnego. Od 1 marca 2023 roku doszło do zwiększenia omawianych limitów. Obecnie można „dorobić” do 4713,50zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2023 r.

Pole dance, nauka tenisa i joga dla pracowników wliczone w koszty?

Jedna ze spółek wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Dotychczasowe wydatki dotyczyły organizacji nauki gry w tenisa ziemnego, związane z zatrudnieniem instruktora oraz wynajęciem kortu, a także zajęć rozciągających (stretchingu) oraz tańca pole dance…   Więcej…

Fundacja rodzinna. Prawdziwe historie.

Skuteczny proces budowy firmy wielopokoleniowej jest bardzo złożony. Wymaga odpowiedniego przygotowania i konsekwentnej realizacji. A także wiedzy. Niniejsze historie są autentyczne, a na ich przykładzie analizujemy nową ustawę o polskich fundacjach rodzinnych. Autor publikacji prof. Adam Mariański oraz radca prawny Monika Błońska ukazują, jak rozwiązania prawne wpływają na życie prywatne i biznes.   Więcej…

Fiskus otrzyma dane handlujących w Internecie

Urząd Skarbowy otrzymuje o płatnikach coraz większą liczbę informacji. Dotyczą one kwestii związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, małżeńskich ustrojów majątkowych, ale także mają ulec rozszerzeniu. Dane o użytkownikach platform cyfrowych oraz przeprowadzonych przez te osoby transakcjach od przyszłego roku będą trafiały do skarbówki.   Więcej…

Z jakich szkoleń dla księgowych warto skorzystać?

Przepisy prawne zmienią sią, a klienci oczekują od swoich księgowych stałego doszkalania się. Warto także pamiętać o wzmacnianiu kompetencji dotyczących komunikacji z klientem, obsługi klienta czy organizacji pracy.

Szkolenia powinny zapewniać wiele narzędzi – m.in. wideo, materiały pdf, wzory dokumentów. Sprawdź model piramidy uczenia, czyli 5 w 1 w naszych kursach   Kursy IKiDP

Estoński CIT a fundacja rodzinna

W dniu 1 marca br. została złożona w Komisji Finansów Publicznych poprawka dotycząca wspólników spółki rozliczającej się Estońskim CIT, którzy są fundatorami lub beneficjentami fundacji rodzinnej, poprawka ma pozytywną rekomendację Rady Ministrów.

Więcej…

Mały ZUS plus – kto skorzysta?

Przedsiębiorcy w Polsce przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej mogą korzystać z różnego rodzaju ulg, na początku możemy przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a później przez kolejne dwa lata płacić składki w preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS). Istnieje także tzw. mały ZUS plus – możliwość opłacania składek proporcjonalnie do naszego dochodu. Więcej…

Fundacja rodzinna – udział członków rodziny

Fundacja rodzinna jest nowym w polskim porządku prawnym podmiotem, że rozważenia wymagają także m.in. kwestie związane z udziałem członków rodziny w tym podmiocie. Rodzina jest bowiem kluczowym podmiotem, który ma wpływ na funkcjonowanie i dalsze działanie danego przedsiębiorstwa, którego kontynuacja następuje w formie fundacji rodzinnej.    Więcej…

Fundacja rodzinna – zasady zarządzania majątkiem

Fundacje rodzinne są nowym podmiotem, który ma poprawić otoczenie prawne sukcesji firm. Członkowie rodziny mogą utworzyć nowy podmiot do zarządzania rodzinnym majątkiem. Zadaniem fundacji jest także spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Posiadanie fundacji pozwala na dalszy rozwój podmiotu i realizację inwestycji nawet w przypadku śmierci jego założyciela.

Jak założyć fundację rodzinną i jakie korzyści to przyniesie dla biznesu i dla rodziny?

Wywiad prof. Adama Mariańskiego, współtwórcy ustawy o fundacjach rodzinnych oraz Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego z mec. Anitą Pardej z Mariański Group  Więcej…

Cztery sposoby na marketing biura rachunkowego

Z marketingu korzysta praktycznie każda firma, natomiast jego forma i sposoby różnią się w zależności od tego, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo. Także biura rachunkowe potrzebują podejmowania różnego rodzaju działań w zakresie marketingu, by móc docierać do nowych osób oraz maksymalizować uzyskiwane zyski.   Więcej…

Fundacja rodzinna – sposób na zabezpieczenie rodzinnego majątku

Podstawowym założeniem funkcjonowania i wprowadzenia fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie rodzinnego majątku. Osoby będące założycielami rodzinnego biznesu (fundatorzy) mogą wnieść do fundacji określony majątek (np. w postaci danego przedsiębiorstwa), a beneficjenci czerpią korzyści z tego tytułu.    Więcej…

KSeF przesunięty o pół roku

Krajowy System e-Faktur jest platformą służącą do wystawiania oraz otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Od stycznia 2022 roku możliwe jest korzystanie z KSeF dobrowolnie.

Po konsultacjach publicznych obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się pół roku później, tj. 1 lipca 2024 roku, a dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariusza w spółce

Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń objęły wraz z początkiem 2023 roku także komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Wraz z 1 stycznia tego roku zostali oni bowiem objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a także ubezpieczeniem zdrowotnym…     Więcej…

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym

Automatyzacja to proces, który polega na odciążeniu bądź całkowitemu ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej, jak również umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń, które wykonują powtarzające się czynności w sposób automatyczny. Automatyzacja pozwala na oszczędności w firmie, a także na przyspieszenie niektórych działań.  Więcej…

NOWOŚĆ. KURS FUNDACJA RODZINNA.

Rola księgowego i doradcy podatkowego. 

Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów, rozliczeń podatkowych oraz często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse. Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem dla zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.

Zapraszamy – kurs Fundacja rodzinna

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 roku.
Oznacza to, że przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 6 kwietnia 2023 roku.
Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracownika.

SLIM VAT 3 – na czym polega?

Wraz z początkiem kwietnia 2023 roku ma wejść w życie nowelizacja dotycząca tzw. pakietu SLIM VAT 3. Jest to projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw, który przygotowała Rada Ministrów. Jego podstawowym założeniem jest uproszczenie rozliczania VAT w Polsce. Proces ten z uwagi na zmiany ma być także mniej czasochłonny i zawiera on w sobie postanowienia zgłaszane Ministerstwu przez przedsiębiorców. Więcej…

Bezrobotni złożą wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS co 180 dni

Zgodnie z najnowszymi poprawkami do projektu u stawy o aktywności zawodowej, część osób bezrobotnych może obecnie stracić prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że musieliby płacić za leczenie z własnych pieniędzy.

Bezrobotni mają składać co 180 dni wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS. Będzie to musiało nastąpić w okresie 30 dni od zakończenia dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

W razie spóźnienia ze złożeniem wniosku, osoba bezrobotna może stracić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2023 roku

Wraz z coraz większą liczbą cudzoziemców w Polsce (zwłaszcza obywatelstwa ukraińskiego) oraz problemami dotyczącymi ich zatrudnienia, zaczęła pojawiać się konieczność dotycząca nowelizacji przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w RP. W związku z tym powstał projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 13 września 2022 roku. Więcej…

Alkohol w kosztach uzyskania przychodu? 

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał w sprawie wydatków na zakup alkoholu jako kosztu podatkowego.

Wnioskodawca prowadzi działalność księgowo-rachunkową i chce organizować spotkania, podczas których przekazywałby klientom wiedzę dotyczącą podatków. Część wydatków miała dotyczyła zakupu rekwizytów – konkretnie zakupu piwa.

Pytanie dotyczyło tego, czy wydatki takie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Dyrektor KIS stwierdził, że zakup piwa przez wnioskodawcę nie służy reklamie jego usług ani nie zwiększa popytu na nie. Nie może zatem stanowić dla niego kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany PIT 2023

1. Zmiany w PIT-2 – od stycznia 2023 r. możliwe jest podzielenie kwoty zmniejszającej podatek
2. Kwota zmniejszająca podatek do umów zlecenie i o dzieło
3. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok
4. Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
5. Wydłużenie terminów dla zeznań rocznych
6. Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem
7. Większy procent dla OPP – 1,5%
Więcej…

Pięć sposobów podnoszących efektywność biura rachunkowego

Osoby pracujące w branży księgowo-rachunkowej bardzo często borykają się z problemami dotyczącymi efektywności swojej działalności. Warto zatem zadać sobie pytanie w jaki sposób najlepiej zorganizować pracę w biurze rachunkowym i jak wyróżnić się na rynku? Przedstawiamy pięć sposobów podnoszących efektywność Twojego biznesu. Więcej…

Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem

Od początku 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Nie ma już możliwości wyboru  – rozliczenia podatku z tego tytułu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) albo ryczałtem.

Ryczałt, inaczej niż skala podatkowa, jest liczony od przychodu, nie zaś od dochodu. Wobec tego nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu prywatnego wyniesie 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zaś zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

Ponowny automatyczny zapis do PPK – nowe uprawnienia PIP.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a więc uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Natomiast w dniu 01 styczniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK, z której wynika, że podmiot zatrudniający musi dokonywać automatycznego zapisu osób zatrudnionych do PPK co cztery lata. Więcej…

Jak pozyskać nowych klientów do biura rachunkowego?

Właściciele biur rachunkowych zastanawiają się często nad tym, w jaki sposób mogąpozyskać nowych klientów dla swojej działalności.

Istnieje w tym zakresie kilka sprawdzonych sposobów, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia liczby klientów dla Twojego biura rachunkowego, oto kilka z nich.

Zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

W 2023 roku w polskim prawie podatkowym zachodzi szereg różnego rodzaju zmian oraz nowelizacji. Wiele z nich dotyczy także nowelizacji w zakresie estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy korzystający z tego sposobu opodatkowania powinni pamiętać o najnowszych zmianach, które wchodzą w życie wraz z początkiem stycznia tego roku… Więcej…

Reklama czy reprezentacja? KUP czy NKUP?

Jakie skutki podatkowe powodują wydatki związane z reprezentacją na gruncie podatków dochodowych? W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma definicji kosztów ponoszonych z tytułu reprezentacji i reklamy. Istnieją natomiast liczne interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych, które często idą w różnych kierunkach… Więcej…

Dlaczego księgowe są jak lekarze?

Klienci biura rachunkowego są jak pacjenci, którzy przychodzą do księgowej po pomoc. Często drżącymi rękami przekazują w jej ręce swoje ciężko zarobione pieniądze. Niczym pacjent, który oddaje swoje zdrowie i życie w ręce lekarza. Ludzie powierzają swoje złotówki, dolary czy euro w nadziei, że będąc reprezentantem zawodu zaufania publicznego, dobrze się tymi pieniędzmi…

. Więcej…

Wydatki na psa w biurze rachunkowym jako KUP

Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a co za tym idzie – podatek do zapłaty. W niektórych przypadkach wydatki poniesione na zakup i utrzymanie psa obronnego także mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, na co wskazał dyrektor KIS) w interpretacji podatkowej o nr 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL…

. Więcej…

Jak przygotować się do rocznego rozliczenia CIT?

Podatnicy CIT mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania, które składane jest w ramach formularza CIT-8. Konieczne jest odpowiednie ówczesne przygotowanie do złożenia takiego zeznania. Działania te obejmują…

. Więcej…

Jakie wydatki reklamowe mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych próżno szukać rozdzielenia kosztów na reprezentacyjne i reklamowe, nie ma też definicji tego rodzaju kosztów. W VAT… Więcej…

Zmiany CIT w Polskim Nie(ładzie), czyli ciąg dalszy pomysłów na utrudnianie życia przedsiębiorcy i księgowej

Mija już prawie rok odkąd Polski Ład skomplikował życie każdemu przedsiębiorcy i każdej księgowej. Wprowadzali, zmieniali, psuli, poprawiali, i tak dalej i tak dalej… był to dla nas trudny czas…. Więcej…

Czy warto urzędnika skarbowego traktować jak dobrego klienta i co ma wspólnego księgowy z agentem FBI?

Wiedza merytoryczna to podstawa sukcesu księgowej na rynku, ale wiele zadań to także kontakty z innymi ludźmi – m.in. z reprezentantami organów skarbowych i administracji… Więcej…

Dlaczego od 1 stycznia 2023 roku Pracownicze Plany Kapitałowe znowu dotyczą każdego pracownika?

Rząd znowu próbuje namówić firmy i pracowników do większego zainteresowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Tym razem wprowadza automatyczny zapis… Więcej…

1    2