Faktury wystawiane w walucie obcej w KSeF

Zespół Programu KSeF PRO
13 września 2023

Przedsiębiorcy w Polsce mają możliwość wystawiania faktur w walutach obcych, jeśli prowadzą transakcje handlowe z zagranicznymi kontrahentami lub dokonują rozliczeń w obcej walucie. Problemy w praktyce mogą stanowić takie faktury wystawiane w walucie obcej obecne w KSeF. Dlatego też doprecyzowano w odpowiednich przepisach do ustawy o VAT zakres stosowania kursu waluty obcej w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, dla których powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z wystawieniem faktur oraz faktur ustrukturyzowanych wystawionych w walucie obcej, wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W praktyce może zdarzyć się tak, że może powstać taka sytuacja, że faktura wystawiona w walucie obcej z różnych przyczyn nie zostanie wystawiona w dacie wskazanej w ustawie o VAT. Na przykład może to być sytuacja, kiedy podatnicy wystawiają systemowo nawet kilka tysięcy faktur, to nawet kilkusekundowe przesunięcie faktury na kolejny dzień (np. po północy) spowoduje konieczność skorygowania zastosowania kursu przeliczeniowego waluty obcej na takiej fakturze (w przypadku gdy kurs waluty jest uzależniony od daty wystawienia faktury).

Co na to ustawodawca?

Krajowy System e-Faktur w tym zakresie wydaje się być problematyczny dla większych przedsiębiorstw (korporacji) gdzie wystawia się setki albo tysiące takich faktur ustrukturyzowanych miesięcznie. Co na to ustawodawca? Ustawodawca dostrzegając takie realne zagrożenie wprowadził przepis, zgodnie z którym przy takich fakturach ustrukturyzowanych kwoty określone są wyłącznie w walucie obcej i jedynie kwota podatku w polu P_14+xW przeliczana jest na złotówki zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT. Wówczas oprócz pola KodWaluty wypełniane jest pole KursWaluty, względnie pole KursWalutyZ.

Dodatkowo, jeżeli mamy przypadek, kiedy jest dostawa towaru i świadczenie usług, dla których obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, przeliczenia na złotówki podatnik będzie mógł dokonywać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w przepisie. Jednak musi to być pod warunkiem, że faktura ustrukturyzowana została wystawiona nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w tych przepisach. To rozwiązanie (ta zmiana w ustawie o VAT) obejmuje takie przypadki, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określonego na tej fakturze w walucie obcej, przelicza na złote i dokonuje tego według kursu średniego danej waluty określonej przez NBP.

Analogiczna sytuacja ta dotyczy nie tylko Narodowego Banku Polskiego, ale także EBC (Europejskiego Banku Centralnego), bo również sposób przeliczania kursów tych walut na złotówki możemy mieć w oparciu o EBC. Rozwiązania te dotyczące przeliczenia kursu waluty będą fakultatywne (nieobowiązkowe) i przyjmowane w przypadku problemów technicznych w KSeF (z dostarczeniem faktury w KSeF celem jej wystawienia). Dla przykładu, jeżeli usługa została wykonana 30.06, a faktura jest wystawiona w lipcu, to wtedy patrząc na rozwiązania ustawodawcy, powinniśmy zrobić w ten sposób, iż podatnik może tutaj dokonać przeliczenia według kursu ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury (tj. 29.06, według uzasadnienia projektu do ustawy).

Przewidywane rozwiązania mają charakter fakultatywny, natomiast nie jest wykluczone, że mogą być jeszcze wprowadzone zmiany w tym zakresie. Kluczowe w tym zakresie jest rozróżnienie daty wystawienia i daty sprzedaży. Datą sprzedaży jest data dostawy towaru lub świadczenia usług, natomiast data wystawienia dla faktury ustrukturyzowanej to data jej wysłania do KSeF. Możemy bowiem wystawić faktury na czynności, które będą dokonane w tym samym dniu albo dopiero później, w przyszłości. Dla przykładu, dzisiaj możemy wystawić fakturę, na podstawie której dostawa (transport) towaru będzie inna – dopiero za dwa tygodnie. Podatnik może wystawić także fakturę zbiorczą i napisać datę dokonania dostawy tych towarów, może także odrębnie wystawić faktury na każdą z dokonanych usług (dostaw) towarów.

W kontekście waluty obcej, jeżeli chodzi o dostawę towarów i świadczenie usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, wtedy podatnik po zmianie może przyjąć kurs średni waluty obcej ogłoszonej przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Krajowy System e-Faktur stanowi zatem w pewnym sensie bardziej narzędzie dla organów podatkowych niż podatników. Została jednak odroczona także na gruncie tych przepisów możliwość karania podatników w przypadku nieprawidłowości w systemie na początku jego wprowadzenia.

Istotną kwestią, o której warto wspomnieć jest także to, że sprzedawca będzie miał w systemie KSeF dostęp do faktur wystawionych przez nabywcę w ramach procedury samofakturowania. Nie ma zatem konieczności przekazywania sprzedawcy nr KSeF wystawionych faktur. Samofakturowanie zatem także wchodzi do Krajowego Systemu e-Faktur, o czym warto pamiętać.

Dołącz do Programu „KSeF PRO” i przygotuj się z nami do wdrożenia KSeF – Program KSeF PRO

Powiązane artykuły