Zalety podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to forma organizacyjna, która umożliwia prowadzenie biznesu z ograniczonym ryzykiem dla właścicieli spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że jej kapitał jest podzielony na udziały, które należą do właścicieli spółki – tzw. udziałowców. Spółka może mieć jednego lub więcej udziałowców, a kapitał zakładowy musi wynosić przynajmniej od 5 000 złotych. Posiada one odpowiednie wady oraz zalety, natomiast przedmiotem tego artykułu jest wskazanie na podstawowe zalety podatkowe tego rodzaju spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasadą jest, że udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania, czyli ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego przez nich kapitału. Kwestie związane z tą spółką w Polsce uregulowane są głównie w ramach ustawy Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie aktu założycielskiego (umowy), który jest podpisany przez wszystkich wspólników.  W akcie założycielskim określa się m.in. nazwę spółki, jej siedzibę, cel działalności, kapitał zakładowy oraz sposób podziału zysków i strat między udziałowców. Rejestracja tej spółki wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą, a jej organami są zgromadzenie wspólników, zarząd i rada nadzorcza. Zarząd spółki odpowiada za jej bieżące zarządzanie, natomiast rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną i nadzorczą. W Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się dużą popularnością ze względu na swą prostą strukturę organizacyjną, łatwość założenia oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z ograniczonym ryzykiem. Dzięki temu wiele osób decyduje się na prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co pozwala na uniknięcie ryzyka osobistych strat finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zalety podatkowe spółki z o. o.

Oprócz wskazanych wyżej kwestii, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się w Polsce dużą popularnością także z uwagi na szereg zalet podatkowych tego rodzaju działalności.  Po pierwsze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem CIT od osiągniętego dochodu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest uznana za małego podatnika i jej przychody w roku podatkowym nie przekraczają 2 milionów euro, a także spełnia inne wymagania określone w ustawie o CIT, ma możliwość płacenia CIT w wysokości 9% od wszystkich dochodów, z wyjątkiem dochodów z zysków kapitałowych.

Warto przy tym jednak pamiętać, iż głównym mankamentem takiej formy prawnej jest występowanie tzw. podwójnego opodatkowania. Po pierwsze, spółka musi opłacić podatek CIT od wypracowanego dochodu, a po drugie, wspólnicy muszą zapłacić podatek PIT od wypłaconych dywidend. Jednakże, w niektórych przypadkach istnieje możliwość minimalizacji skutków podwójnego opodatkowania. Spółka ma również prawo do odliczenia od podatku poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, Ponadto, trzeba także pamiętać, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Po drugie,  w niektórych przypadkach, jeżeli będzie to korzystne dla spółki, może ona skorzystać także z tzw. estońskiego CITu. Wobec tego, dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które spełniają określone wymagania, dostępne jest rozwiązanie podatkowe zwane ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Wprowadzone w ramach tzw. Polskiego ładu zmiany sprawiły, że wiele spółek korzysta z tej opcji, jako bardzo opłacalnego rozwiązania podatkowego, jednak zależy to od konkretnego przypadku i od danej spółki.

Po trzecie, w przypadku tej spółki nie występuje również tzw. danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% i dotyczy tylko nadwyżki dochodów powyżej 1 miliona złotych, pomniejszonej o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Dochody z dywidend wypłacanych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie są wliczane do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową – z uwagi na to wypłata dywidendy dla wspólników spółki z o.o. nie podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Nadto, inaczej aniżeli w przypadku spółek osobowych wspólnicy spółek z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS. Wyjątkiem od tej zasady jest wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podsumowując zatem, spółka z o. o. posiada wiele zalet, w tym także podatkowych. Jej najważniejszą zaletą jest jednak to, że właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oznacza to, że ich prywatne majątki co do zasady nie są zagrożone w przypadku kłopotów finansowych spółki (wyjątek stanowi np. art. 299 KSH).

Sprawdź szczegóły prowadzonych przez nas kursów i szkoleń Kursy – IKiDP

Powiązane artykuły