Limity płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami

Każdy z nas posiada własne preferencje w zakresie opłacania transakcji – część z nas wybiera gotówkę, pozostałe osoby wolą korzystać głównie z kart kredytowych oraz przelewów. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących tego, czy zostaną ograniczone limity związane z płatnościami gotówkowymi pomiędzy przedsiębiorcami. Jak kształtują się regulacje prawne w tym zakresie? Jakie są obecnie limity i jakie planowane są na 2024 rok?

Limity płatności gotówkowej między przedsiębiorcami

Limity płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami to regulacje ustalające maksymalne kwoty, jakie mogą być rozliczane w gotówce przy dokonywaniu transakcji między firmami. Limity płatności gotówkowej w założeniu mają na celu ograniczenie szarej strefy, poprawę przejrzystości transakcji oraz walkę z nielegalnym obrotem finansowym. Przez wprowadzenie tych ograniczeń, państwo dąży do zwiększenia monitorowania i kontroli płatności, a także przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz unikaniu płacenia podatków.

Limity płatności gotówkowej mają istotny wpływ na sektor przedsiębiorczości. Wprowadzenie tych ograniczeń może skutkować większym przejrzystością transakcji, ograniczeniem nieuczciwej konkurencji oraz zmniejszeniem możliwości ukrywania dochodów przedsiębiorstw. Jednocześnie może to również wymagać od przedsiębiorców dostosowania się do nowych wymogów płatniczych, takich jak korzystanie z innych form płatności elektronicznych.

W roku 2023 zachowano dotychczasową wartość maksymalnej transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami. Limit płatności gotówkowej został ustalony na poziomie 15 000 złotych. Według bowiem art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Plany na kolejne lata

Warto przy tym pamiętać, że kwota 15 000 zł dotyczy kwoty brutto transakcji. Od 1 stycznia 2024 roku mają jednak nastąpić w tym zakresie zmiany. Według znowelizowanego art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty.

Wskazany limit transakcji gotówkowych zostanie zatem ograniczony z 15.000 zł do 8.000 zł. Trzeba przy tym pamiętać, iż aktualnie płatność za transakcję o wartości 15.000 złotych i wyższej może być dokonana nie tylko gotówką, ale także za pomocą rachunku płatniczego, karty debetowej, karty kredytowej, systemu płatności mobilnych takich jak Blik, a także poprzez inne instrumenty płatnicze, takie jak PayU, e-przelew i inne.

Od 2024 roku, limit transakcji gotówkowych w wysokości 8 tysięcy złotych będzie obowiązywał w przypadku, gdy zarówno sprzedawca, jak i nabywca są przedsiębiorcami. Ograniczenie to szczególnie dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), oraz podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto limity transakcji gotówkowych są obowiązujące dla wspólników spółek cywilnych.

Zmiana dotycząca limitów płatności bezgotówkowych będzie również obowiązywać w przypadku rozliczeń między konsumentami a przedsiębiorcami. Od stycznia 2024 roku, transakcje powyżej 20.000 złotych nie będą mogły być dokonywane w formie gotówki. Dokonanie płatności powyżej 15.000 złotych w 2023 roku i 8000 złotych od stycznia 2024 roku w gotówce, zamiast korzystania z rachunku płatniczego, spowoduje zaś, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności jako kosztu uzyskania przychodu. Naruszenie limitów płatności gotówkowej może prowadzić także do innych sankcji prawnych.

Dołącz do Instytutu i zapisz się na jeden z naszych kursów IKiDP-Kursy

Powiązane artykuły