Zakup auta przez osobę niepełnosprawną zwolniony z PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków pobieranych w Polsce. Jest to podatek od określonych czynności prawnych, takich jak zakup nieruchomości, umowy sprzedaży oraz innych transakcji cywilnoprawnych. Jednakże, w niektórych przypadkach, pewne czynności prawne są zwolnione z tego podatku. Jak kształtują się kwestie związane ze zwolnieniami z podatku PCC przy zakupie auta przez osobę niepełnosprawną?

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zasadą jest, że przy umowie sprzedaży np. samochodu, obowiązek uiszczenia podatku PCC ciąży na kupującym i powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Według zaś art. 8 pkt 6 ustawy o PCC zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Zwolnienie takie przysługuje bez konieczności wydawania w tym zakresie oddzielnych decyzji. Osoba niepełnosprawna powinna posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza jej status i stopień niepełnosprawności. Orzeczenie to jest ważnym dokumentem, który jest wymagany do skorzystania z ulgi podatkowej przy zakupie auta.

Zakup auta przez osobę niepełnosprawną a PCC

Z uwagi na powyższe trzeba wskazać, iż osoba niepełnosprawna musi spełniać określone warunki, aby zakwalifikować się do zwolnienia z PCC. Warunki te są określone w przepisach ustawy i obejmują takie aspekty jak stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, potrzeba korzystania z samochodu w celu zaspokajania swoich potrzeb oraz inne. Co ważne, samochód musi być wykorzystywany przez osobę niepełnosprawną w celu zaspokajania swoich potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Oznacza to, że samochód musi być dostosowany do specjalnych wymagań osoby niepełnosprawnej, takich jak np. zamontowany podnośnik lub innego rodzaju modyfikacje.

W podobnej sprawie decyzję wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach pisma z dnia 30 maja 2023 roku (nr 0111-KDIB2-3.4014.76.2023.2.MD). Wnioskodawca będący osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, zadał w tej sprawie pytanie dotyczące tego, czy może on skorzystać ze zwolnienia z opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdzie w orzeczeniu ma on wskazane, iż jest on: “uznany w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności – symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N – (choroba neurologiczna), ze wskazaniem na konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby”. W ocenie wnioskodawcy może on skorzystać ze zwolnienia z opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odpowiedzi dyrektor KIS wskazał, iż stanowisko, które przedstawił wnioskodawca we wniosku jest prawidłowe. W jego ocenie w tak przedstawionym stanie faktycznym, skoro jak wnioskodawca zaznaczył, w orzeczeniu zostało wskazane, że niepełnosprawność jest związana z chorobą neurologiczną mającą wpływ na narząd ruchu, to wskazać należy, że wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z treści art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwolnienia z PCC dla osób niepełnosprawnych i zastosować się do procedur określonych przez urząd skarbowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym lub z urzędem skarbowym.

Reasumując, zakup auta przez osobę niepełnosprawną w Polsce może być zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Zwolnienie to ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do środków transportu. Ważne jest także dokładne udokumentowanie stanu faktycznego w celu skorzystania z tego zwolnienia (posiadanie umowy sprzedaży samochodu, orzeczenia o niepełnosprawności oraz inne).

Interesujesz się podatkami, księgowością? Sprawdź, co dla Ciebie mamy IKiDP – blog – podatki

Powiązane artykuły