Zmiany w zakresie składki zdrowotnej – płatna od przychodu?

W ostatnim czasie w polskim systemie podatkowym oraz prawnym (w tym także w ubezpieczeniach społecznych) trudno jest o tydzień, w którym nie dochodziłoby do jakichś zmian bądź też nie były planowane kolejne nowelizacje. Podobnie ma to miejsce ostatnio, gdyż ustawodawca planuje także zmiany w zakresie składki zdrowotnej, która to w ostatnich latach z uwagi na tzw. Polski Ład uległa już dużym nowelizacjom. Jakie tym razem są planowane zmiany?

Składka zdrowotna w Polsce

Składka zdrowotna w Polsce jest jednym z podstawowych źródeł finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej. Jest to obligatoryjna składka dla wielu przedsiębiorców, którą płacą osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Składka ta ma na celu zapewnienie finansowania usług medycznych i leczenia dla określonych osób. Składkę zdrowotną w Polsce płacą osoby ubezpieczone, które osiągają przychód. Płatnikiem składki zdrowotnej jest osoba fizyczna, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość składki zdrowotnej jest określana w formie procentowej od podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru jest dochód, z którego odprowadzana jest składka. Miesięczna wysokość składki zdrowotnej na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodu. Dochód jest różnicą między przychodem a kosztami uzyskania przychodu i zapłaconymi składkami ZUS, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w kosztach. Regulacje te zostały wprowadzone w Polsce w ramach tzw. Polskiego Ładu, w ramach którego ustawodawca odszedł możliwości odliczania od podatku dochodowego 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki zdrowotnej.

Została określona także jej minimalna wysokość. Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

Wspomniana składka jest miesięczna i niepodzielna. W przypadku gdy dana osoba uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca wtedy z każdego z tych tytułów odrębnie. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala natomiast takiej osobie na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany – składka płatna od przychodu?

Obecnie jednak Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ściślejszym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, który jest obliczany w ramach PIT. Jak wskazało Ministerstwo: ,,Wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Finansów prowadzimy analizy dotyczące uproszczenia zasad poboru składki zdrowotnej od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Prace te nie przewidują rezygnacji z  powiązania podstawy wymiaru składki z rzeczywistym dochodem przedsiębiorców i powrotu do obowiązującego do 1 stycznia 2022 r. systemu opartego na ryczałtowej (stałej – niezależnej od osiąganego dochodu) wysokości składki zdrowotnej”.

Wobec tego, ustawodawca planuje odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu, lub zamierza kontynuować obecny system obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej, ale w sposób oddzielny dla różnych grup podatników, takich jak płacący PIT na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałtowcy, karta podatkowa oraz inni pracownicy. Planowane zmiany mają zostać wprowadzone od dnia 1 stycznia 2025 roku. Jakie natomiast konkretnie zmiany zostaną wprowadzone w tym zakresie i czy faktycznie składka zdrowotna będzie płatna od przychodu – okaże się w najbliższym czasie.

Podsumowując, możliwe są korekty w składce zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. W rządzie nadal trwają analizy w tym przedmiocie. Jak wskazują także niektóre źródła, najbardziej prawdopodobny wariant zmian w składce zdrowotnej to składka ryczałtowa także dla liniowców i przedsiębiorców na skali podatkowej. Swoje propozycje zmian w składce zdrowotnej szykują także inne partie oprócz rządzącej.

Szukasz informacji o zmianach w ubezpieczeniach społecznych, podatkach? Sprawdź i bądź na bieżąco IKiDP – Blog Podatki

Powiązane artykuły