Jakie korzyści daje fundacja rodzinna i co warto o niej wiedzieć?

Kwestie związane z fundacją rodzinną w ostatnim czasie budzą wiele wątpliwości, gdyż jest to nowy podmiot wprowadzany do polskiego porządku prawnego. Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem, który może przynieść wiele potencjalnych korzyści, o których warto wiedzieć i z uwagi na które warto zastanowić się nad powołaniem do życia tego typu podmiotu. Jakie informacje na temat fundacji rodzinnej warto znać? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Co warto wiedzieć na temat fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna to struktura prawna, która służy wsparciu wielopokoleniowej sukcesji oraz pozwala na zachowanie wartości, które są ważne dla rodziny. Jest to narzędzie, które umożliwia gromadzenie kapitału i dostarcza środków na pokrycie bieżących potrzeb członków rodziny. Sukcesja w fundacji rodzinnej odbywa się tylko raz – przy jej utworzeniu. Dzięki temu fundacja nie jest narażona na ryzyka związane z przedwczesną śmiercią właścicieli firmy oraz niepewnością prawną dotyczącą własności. W odróżnieniu od innych form organizacji, charakterystyczną cechą fundacji rodzinnej jest fakt, że fundator ma wpływ na firmę rodzinną także po swojej śmierci.

Poza tym, fundacja rodzinna posiada osobowość prawną i odrębność majątkową. Nie ma ona wspólników, ale działa poprzez organy fundacji oraz beneficjentów. Fundacja rodzinna nie posiada wspólników, dzięki czemu unika się ryzyka utraty praw majątkowych do firmy, co z kolei umożliwia zachowanie jej charakteru rodzinnego. Fundacja rodzinna pozwala także na zachowanie elastyczności w wyznaczaniu kręgu beneficjentów oraz podejmowaniu strategicznych decyzji. Fundator ma duże pole swobody w kształtowaniu celów fundacji, ale musi ona mieć siedzibę na terenie Polski. Statut fundacji, który tworzy fundator, określa reguły jej funkcjonowania. Cel fundacji obejmuje przede wszystkim cele rodzinne, dzięki czemu fundacja może realizować przedsięwzięcia, które są ważne z perspektywy rodziny, ze środków wspólnych.

Co więcej, warto także wiedzieć, że w ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało dwa projekty rozporządzeń dotyczących nowego rejestru fundacji rodzinnych, w tym także wzory oficjalnych formularzy, które pomogą w funkcjonowaniu tych organizacji. Istotnym jest, że rejestr będzie przeznaczony wyłącznie dla nowych podmiotów, chociaż pierwotnie informacje o fundacjach miały być umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten ma być prowadzony w formie online i pozwalać na uzyskanie osobowości prawnej z chwilą wpisu do rejestru. W projektach zostało też wskazane, jakie informacje będą musiały znaleźć się w systemie.

Korzyści z fundacji rodzinnej

Podstawową korzyścią wynikającą z fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie jej majątku. Fundacja rodzinna to forma organizacyjna, która umożliwia rodzinom ochronę majątku i planowanie sukcesji. Fundacja pozwala na zabezpieczenie majątku przed podziałem oraz innymi niebezpieczeństwami. Dzięki temu fundacja może zapewnić długoterminową ochronę rodzinnego majątku, a także zabezpieczenie przed roszczeniami wierzycieli i spadkobierców.

Po drugie, korzyścią jest także możliwość planowania sukcesji. Fundacja rodzinna umożliwia również skuteczne planowanie sukcesji i przekazywanie majątku na kolejne pokolenia. W ramach fundacji można wyznaczyć zasadnicze cele, określić kryteria wyboru nowych członków zarządu oraz ustalić warunki, w jakich rodzina będzie mogła korzystać z funduszy fundacji.

Po trzecie, pozwala ona na ograniczenie konfliktów rodzinnych. Fundacja rodzinna może również pomóc w ograniczeniu konfliktów w rodzinie związanych z dziedziczeniem i zarządzaniem majątkiem. Fundacja pozwala na ujednolicenie zasad dziedziczenia, uniknięcie walki o majątek, a także pozwala na podział ról i obowiązków między członkami rodziny, co zwiększa szanse na utrzymanie dobrych relacji.

Wreszcie, fundacja rodzinna może również służyć jako narzędzie wsparcia dla celów charytatywnych. Rodzina może wyznaczyć cele statutowe, które będą obejmować działania na rzecz społeczeństwa, środowiska, kultury i sztuki. W ten sposób fundacja rodzinna może pomóc w poprawie jakości życia społeczności lokalnej oraz we wspieraniu celów o charakterze charytatywnym. Fundacja rodzinna posiada zatem szereg różnego rodzaju zalet, które warto wziąć pod uwagę i zastanowić się nad tym, czy np. w przypadku prowadzenia rodzinnego biznesu nie byłoby korzystnym powołanie do życia tego typu podmiotu. Chcesz wiedzieć więcej o fundacji rodzinnej? Dołącz do kursu Kurs – Fundacja Rodzinna

Powiązane artykuły