Statut fundacji rodzinnej – o czym warto pamiętać

Fundacje rodzinne są nowym podmiotem w polskim prawie. Zgodnie z przepisami, fundacja rodzinna jest tworzona w celu realizacji wspólnych interesów i zabezpieczenia potrzeb członków rodziny. Kluczowy jest tutaj udział członków rodziny, którzy decydują się na określone zarządzanie majątkiem fundacji oraz realizację odpowiednich celów. Aby utworzyć fundację rodzinna, konieczne jest spełnienie określonych wymagań prawnych.

Fundacja rodzinna – nowy podmiot w polskim prawie

Podmiot ten został zdefiniowany jako ,,osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów”. Fundacja rodzinna niesie szereg korzyści dla jej członków. Przede wszystkim, umożliwia skuteczne zarządzanie rodzinnym majątkiem, chroniąc go przed podziałem lub roszczeniami zewnętrznymi. Fundacja może również być narzędziem planowania sukcesji i przekazywania majątku na przyszłe pokolenia.W przypadku fundacji rodzinnej kluczowe jest przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnych związanych z powstaniem fundacji rodzinnej.

O czym pamiętać w statucie fundacji rodzinnej?

Jednym z tego typu dokumentów jest właśnie statut fundacji rodzinnej, czyli jeden z najważniejszych aktów dla fundacji. Jest on dokumentem o fundamentalnym znaczeniu, który określa cele działania, zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną fundacji. Zasadą jest, że to fundator ustala statut. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.

Statut określa nazwę fundacji rodzinnej; siedzibę fundacji rodzinnej; szczegółowy cel fundacji rodzinnej; beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień; zasady prowadzenia listy beneficjentów; zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta; czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony; wartość funduszu założycielskiego; zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie; podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji; co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów; zasady zmiany statutu oraz przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Co ważne, w statucie fundacji rodzinnej należy jasno określić jej cel główny oraz cele działania. Cel główny powinien odzwierciedlać wspólne interesy i potrzeby członków rodziny, których realizacji fundacja będzie służyć. Cele działania mogą obejmować szeroki zakres obszarów, takich jak wsparcie edukacji, kultury, pomocy społecznej czy ochrony środowiska. Ważne jest, aby cele były sprecyzowane i realistyczne.

Statut powinien określać zasady zarządzania fundacją rodzinna. Warto uwzględnić kwestie takie jak sposób podejmowania decyzji, strukturę organizacyjną, wybór zarządu fundacji, jego kompetencje i zasady podejmowania decyzji. Wszystkie te elementy mają wpływ na skuteczne funkcjonowanie fundacji i realizację jej celów.

Statut powinien zawierać przepisy dotyczące zabezpieczenia majątku fundacji rodzinnej. Może to obejmować m.in. zakres majątku objętego fundacją, zasady zarządzania tym majątkiem, zasady dysponowania nim oraz zasady ewentualnego przekazywania go na rzecz kolejnych pokoleń. Istotnym jest, aby odpowiednio chronić i zarządzać majątkiem fundacji, aby służył on celom statutowym.

Wreszcie, statut powinien także zawierać odpowiednie procedury zmiany statutu fundacji rodzinnej. Mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie dostosowanie statutu do zmieniających się okoliczności lub celów fundacji. Ważne jest, aby jasno określić procedury i zasady dotyczące wprowadzania zmian w statucie, takie jak większość wymagana do zmiany, sposób komunikacji i dokumentacji tych zmian.

Nadto, statut może określać również inne sprawy, w tym: np. zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej; szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej; wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej czy też przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.

Reasumując zatem, fundacja rodzinna jest nowym podmiotem w polskim prawie, umożliwiającym członkom rodziny odpowiednie zarządzanie majątkiem firmy i realizację określonych celów. Jej tworzenie wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych, a działalność opiera się na statucie fundacji. Fundacja rodzinna oferuje także szereg różnego rodzaju korzyści. Musi ona jednak posiadać statut, który określa cele działania, zasady zarządzania, strukturę organizacyjną oraz sposoby podejmowania decyzji. Po przygotowaniu statutu, fundacja rodzinna musi zostać zaś zarejestrowana w odpowiednim rejestrze.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących fundacji rodzinnej? Zapisz się na kurs Kurs – Fundacja Rodzinna

Powiązane artykuły