Korekta PIT – jak ją złożyć? Czy trzeba ją uzasadniać?

Formularz PIT to coś, z czym zmaga się większość z nas każdego roku. W niektórych przypadkach dopiero po jego złożeniu dociera do nas, że popełniliśmy jakiś błąd. Co wówczas zrobić? Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo złożyć deklarację korygującą takiego formularza. Jeżeli zatem zauważymy, że w zeznaniu podatkowym popełniliśmy różnego rodzaju błędy czy też pomyłki, możemy dokonać korekty PIT. Jak to jednak zrobić? Do kiedy należy to uczynić? Czy takie zmiany trzeba szczegółowo uzasadniać przed skarbówką?

Korekta PIT – kiedy i jak złożyć?

Korekta PIT (czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) to zmiana złożonego już zeznania podatkowego przez podatnika w celu poprawienia popełnionych błędów lub uzupełnienia brakujących informacji. Korekty PIT są dozwolone i przewidziane przez polskie prawo podatkowe. Związane jest to z ponownym wypełnieniem takiego samego formularza, jak do właściwej deklaracji PIT, z tym że należy zaznaczyć, iż jest to korekta. Można tego dokonać poprzez e-PIT, system e-Deklaracje lub też tradycyjnie na formularzu papierowym.

W Polsce w ciągu pięciu lat od daty przekazania błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego, podatnik może złożyć korektę PIT. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce termin płatności podatku. Na przykład, jeżeli dana osoba złożyła zeznanie podatkowe za 2021 rok, które to miał termin płatności do 30 kwietnia 2022 roku, to osoba ta będzie miała czas na złożenie korekty zeznania podatkowego do końca 2027 roku.

Korekty PIT można złożyć z różnych powodów, takich jak między innymi:

  1. błędne wprowadzenie danych – korekta może być konieczna, gdy podatnik popełnił błąd przy wprowadzaniu danych dotyczących swojego dochodu, odliczeń czy kosztów uzyskania przychodu,
  2. uzyskanie nowych informacji – korekta może być konieczna, gdy podatnik uzyskał nowe informacje, które powodują konieczność zmiany już złożonego zeznania podatkowego,
  3. brakujące informacje – korekta może być konieczna, gdy podatnik nie uwzględnił wszystkich dochodów lub kosztów uzyskania przychodów, a dopiero po złożeniu zeznania zorientował się, że coś pominął.

Błąd może polegać także np. na pominięciu jakiejś ulgi, rozliczeniu jej w zbyt niskiej wartości itd. Dodatkowo, jeżeli już wobec nas toczy się np. postępowanie lub kontrola skarbowa, to wówczas nie możemy w tym czasie dokonać korekty PIT – musimy poczekać do ukończenia takiego postępowania albo kontroli.

Złożenie korekty PIT wymaga wypełnienia formularza, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub uzyskać w urzędzie skarbowym. W formularzu należy wskazać numer identyfikacyjny podatnika oraz należy również uwzględnić nowe dane i poprawki, które chcemy wprowadzić w naszym zeznaniu. Należy także wskazać w treści zeznania, czy korekta wynika z własnej inicjatywy podatnika, czy z działań organu w ramach kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających.

Czy korektę PIT trzeba uzasadnić?

Co ważne, ustawodawca nie wprowadził limitów co do liczby składanych korekt PIT. Zasadą jest także, że nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU). Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, jeśli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Po złożeniu korekty PIT, urząd skarbowy dokonuje analizy i przetwarzania nowych danych. W przypadku, gdy korekta skutkuje zmniejszeniem podatku należnego, podatnik otrzyma zwrot nadpłaty. W sytuacji, gdy korekta powoduje zwiększenie podatku należnego, podatnik będzie musiał uregulować swoje zobowiązanie podatkowe poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty. Wniosek o korektę PIT należy złożyć jak najszybciej po stwierdzeniu błędów lub braków w pierwotnym zeznaniu podatkowym. Dzięki temu można uniknąć kar finansowych i innych konsekwencji wynikających z nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami rejestracja-IKiDP

Powiązane artykuły