Nota obciążeniowa z windykacji i egzekucji w kosztach uzyskania przychodów?

W kosztach uzyskania przychodów danego przedsiębiorstwa można ująć szereg różnego rodzaju kwestii. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT. Problematyczne okazuje się także, czy można ująć w nich np. noty obciążeniowe czy też wydatki na egzekucję oraz windykację. Nota obciążeniowa to dokument stosowany w rachunkowości i finansach, który służy do rejestrowania obciążeń finansowych na koncie lub w systemie księgowym. Stanowi ona pisemne potwierdzenie, które informuje o dokonaniu obciążenia konta lub rachunku w związku z określoną transakcją lub zdarzeniem. Może to być dokument, który zawiera szczegóły dotyczące danego obciążenia finansowego.

Wydatki na windykację i egzekucję

 Podstawowym kryterium pozwalającym na identyfikację tego, czy dany element może być zaliczony jako koszt uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie jest ocena tego, czy dany wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Głównym celem noty obciążeniowej jest uwidocznienie zmniejszenia stanu konta lub rachunku oraz śledzenie przyczyny tego obciążenia. Dokument ten jest ważnym narzędziem w procesie księgowym, umożliwiającym monitorowanie i kontrolę przepływu środków finansowych. Noty obciążeniowe są powszechnie stosowane w różnych obszarach, takich jak finanse przedsiębiorstw, handel międzynarodowy, obsługa klienta, zarządzanie magazynem i wiele innych. Mogą być stosowane zarówno w relacjach biznesowych między firmami, jak i w transakcjach między przedsiębiorstwem a klientem.Takie noty obciążeniowe mogą być wystawiane także w przypadku kosztów, jakie ponosi dane przedsiębiorstwo w związku z realizacją zadań dotyczących windykacji oraz egzekucji.  

Koszty związane z windykacją i egzekucją są często nieodłączną częścią działalności przedsiębiorstw. Obejmują one różne wydatki związane z odzyskiwaniem niezapłaconych należności od dłużników. Koszty związane z windykacją i egzekucją odnoszą się do wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwo w celu odzyskania nieuregulowanych długów od swoich dłużników. Obejmują one koszty związane zarówno z procesem windykacji, czyli próbą dobrowolnego odzyskania długu, jak i koszty związane z procesem egzekucji, który polega na zastosowaniu środków przymusu przez organy egzekucyjne.

Koszty związane z windykacją i egzekucją mogą obejmować różnorodne wydatki, takie jak opłaty za usługi windykacyjne, koszty związane z wysyłką pism i przesyłek, opłaty sądowe, honoraria dla prawników, koszty postępowań sądowych, koszty związane z dochodzeniem należności przez komornika itp. Koszty te mogą być znaczne, zwłaszcza w przypadku długotrwałych i skomplikowanych procesów windykacyjnych.  Często są także one ujmowane w ramach różnego rodzaju not obciążeniowych.

Nota obciążeniowa w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa

W większości systemów podatkowych, w tym w Polsce, koszty związane z windykacją i egzekucją mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może odliczyć te wydatki od swojego dochodu, co prowadzi do obniżenia podatku należnego.

Wobec tego, koszty związane z procesem egzekucji powinny być uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że takie koszty są integralną częścią ogólnej działalności podatnika (przedsiębiorcy) i często decydują o możliwości kontynuowania działalności oraz osiąganiu przychodów. W przypadku kosztów sądowych i przedsądowych związanych z dochodzeniem roszczeń poprzez windykację i egzekucję, obowiązuje ogólna reguła, zgodnie z którą mogą one być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Także jeżeli zostaną one ujęte w ramach noty obciążeniowej.

Wreszcie, warto jednak przy tym pamiętać, iż nota obciążeniowa powinna zawierać szereg informacji, które identyfikują transakcję lub zdarzenie oraz określają jej wartość. Przykładowe dane, które mogą być zawarte w noście obciążeniowej, to: data transakcji, nazwa kontrahenta, szczegóły produktów lub usług, kwota obciążenia, numer referencyjny, informacje o płatności i inne. Podsumowując, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w przepisach, koszty windykacji i egzekucji należności poniesione przez podatnika (także w formie not obciążeniowych) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Wymaga to przede wszystkim wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, oraz udokumentowania i uzasadnienia poniesionych wydatków zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o CIT i ustawie o PIT.

Interesujesz się podatkami, księgowością? Zarejestruj się i korzystaj z wiedzy ekspertów Instytutu IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły