Uniknięcie podatku od ukrytych zysków przez fundację rodzinną?

W ostatnim czasie w życie weszły przepisy dotyczące nowego tworu w polskim porządku prawnym, jakim są fundacje rodzinne. Jak wskazują statystyki, w ostatnich miesiącach zaczyna pojawiać się coraz więcej fundacji rodzinnych, zwłaszcza z uwagi na fakt, że w Polsce około 830 tysięcy firm stanowi firmy rodzinne, a prawie 60% z nich w ciągu nadchodzących pięciu lat planuje sukcesję swojego przedsiębiorstwa. Mimo tego, w dalszym ciągu wiele osób zastanawia się nad szeregiem nowych rozwiązań związanych z fundacjami rodzinnymi, a rozważania te odnoszą się także do uniknięcia podatku od ukrytych zysków przez fundację rodzinną.

Podatek od ukrytych zysków

Mimo, że przepisy dotyczące fundacji rodzinnych w Polsce nie obowiązują zbyt długo, nasz ustawodawca już stara się wprowadzać zmiany w tym zakresie i dostosowywać prawo do powstających na gruncie fundacji rodzinnych problemów prawnych oraz luk w prawie. Jedna z takich zmian odnosi się do wprowadzenia do ustawy pojęcia ukrytych zysków. Zmiana tego typu wynika z nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2023 poz. 825). Miała ona na celu przeciwdziałanie wypłacie pieniędzy z fundacji bez zapłaty podatku. W ustawie (art. 24q ust. 1a) wskazano, iż przez świadczenia w postaci ukrytych zysków rozumie się:

 1. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 2. darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, inne niż świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy – przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 3. świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu:
  • usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy,
 4. różnicę między wartością rynkową transakcji określoną zgodnie z art. 11c a ustaloną ceną tej transakcji – w przypadku innych niż określone w pkt 3 transakcji między fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 5. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona do dnia upływu terminu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24s ust. 1, za ten rok podatkowy,
 6. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat.

Fundacja rodzinna uniknie tego podatku?

Na tej podstawie wydaje się zatem, że fundacja rodzinna nie uniknie podatku od ukrytych zysków, bowiem w ustawie wskazano także, iż podatek dochodowy od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio:

 1. świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 2. mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
 3. świadczenia w postaci ukrytych zysków

wynosi 15% podstawy opodatkowania.

Poznaj korzyści fundacji rodzinnej IKiDP – Kurs Fundacja rodzinna

Powiązane artykuły