Koparka kryptowalut także może być kosztem uzyskania przychodów?

Koparka kryptowalut jest urządzeniem wykorzystywanym do wydobycia kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin. W niektórych jurysdykcjach uznawana jest za narzędzie generujące przychody, co oznacza, że wydatki związane z jej zakupem i eksploatacją mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Pojawia się pytanie czy w Polsce również koparka kryptowalut może być potraktowana jako koszt podatkowy?

Koparka kryptowalut

Odpowiedzi na wskazane pytanie udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach pisma z dnia 18 maja 2023 roku (sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.145.2023.1.IN). Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej wniosła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka planowała zakupić sprzęt komputerowy przeznaczony do tzw. wydobywania (kopania) walut wirtualnych poprzez rozwiązywanie funkcji hashującej z zamiarem odnalezienia kolejnego bloku sieci blockchain. Dokonanie zakupu sprzętu komputerowego odbędzie się przy pomocy przelewu bankowego, poprzez zapłatę całości należności przez Wnioskodawcę na rzecz sprzedającego. Zamiarem Wnioskodawcy jest świadczenie usługi udostępnienia mocy obliczeniowej zakupionego sprzętu komputerowego dla podmiotów zagranicznych, celem umożliwienia tym podmiotom “wydobycia” kryptowalut.

 Wnioskodawca nie będzie dokonywać “kopania” walut wirtualnych we własnym imieniu i na własną rzecz. Zamiarem Wnioskodawcy jest wyłącznie świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego podmiotom trzecim na podstawie zawartej umowy. W zamian za usługę udostępniania mocy obliczeniowej Wnioskodawca zamierza pobierać od korzystającego z Usługi wynagrodzenie regulowane w kryptowalutach. W zakres wynagrodzenia będzie również wliczona wartość wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej oraz obsługi serwisowej sprzętu komputerowego. Płatność będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę. Następnie spółka zamierza dokonywać wymiany otrzymanej tytułem zapłaty za usługę kryptowaluty na walutę tradycyjną na giełdach kryptowalutowych.

Wnioskodawca w ramach swojego pisma zadał organowi podatkowemu kilka pytań, a jedno z nich dotyczyło tego, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na energię elektryczną oraz obsługę serwisową sprzętu komputerowego, służące do prawidłowej eksploatacji sprzętu, o którym mowa w treści wniosku?

Narzędzie w kosztach podatkowych

W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji, w której dochodzi do nabycia waluty wirtualnej przez Wnioskodawcę (w ramach przyjęcia płatności przez Wnioskodawcę za usługę udostępniania mocy obliczeniowej), Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć przedmiotowe wydatki w koszty uzyskania przychodu, ale w wysokości przewyższającej 15 tys. zł w przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

W ocenie dyrektora KIS stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zadanego pytania należało uznać za prawidłowe. Podkreślił on także, iż zastosowania w niniejszym przypadku nie znajduje art. 15d ustawy o CIT. Jednakże zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów wymaga spełnienia przesłanek, o których mówią przepisy ustawy (tj. poniesienie faktyczne wydatku, jego definitywny charakter, związek z prowadzoną działalnością, celowość poniesienia, właściwe udokumentowanie itp.).

Reasumując zatem, jak wynika z omawianej interpretacji, przedsiębiorcy w zasadzie nie mają możliwości odliczenia kosztów związanych z wydobyciem walut wirtualnych na własny rachunek. Niemniej jednak, mogą odliczyć od swojego przychodu wydatki na energię elektryczną oraz koszty amortyzacji sprzętu komputerowego wykorzystywanego do wydobycia kryptowalut, pod warunkiem, że świadczą usługi wydobycia na rzecz innych podmiotów.

Interesujesz się podatkami, księgowością? Sprawdź, co dla Ciebie mamy IKiDP – blog – podatki

Powiązane artykuły